Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
dwuczynnikowa teoria motywacji | finanse gminy | koszty zmienne | magazyn | segmentacja rynku | analiza progu rentowności | obligacje | outsourcing |

ROA


 • Biznes plan firmy usługowej - Skład biznes planu: charakterystyka firmy i jej klientów, konkurencja, schemat organizacyjny, analiza bilansu, rachunek zysków i strat, analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa...
  Liczba stron: 38 - ✅Bibliografia

 • Przykładowa analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego - Firma poddana analizie świadczy usługi remontowe. Przykładowa analiza finansowa zawiera takie zagadnienia jak: analiza sytuacji majątkowej spółki, analityczny układ aktywów,...
  Liczba stron: 30

 • Analiza finansowa Bakoma S.A. - praca magisterska - Praca magisterska składająca się z 4 rozdziałów, z których pierwszy to część teoretyczna, a trzy pozostałe to część praktyczna dotycząca...
  Liczba stron: 112 - ✅Przypisy 💎Premium

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Biznes plan hotelu - Biznes plan ten zawiera: prosty plan marketingowy wraz z obrazową analizą rynku, analizę SWOT (analiza silnych i słabych strony, szans...
  Liczba stron: 14

 • Analiza finansowa banku - praca teoretyczna - Skład pracy: wstęp teoretyczny, informacje dotyczące bilansu, aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wynik...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia

 • Analiza wskaźnikowa banku - Skład analizy: wskaźniki płynności - wstęp oraz charakterystyka, płynność aktywów i zobowiązań, wskaźniki płynności według GINB, płynność szybka, bieżąca, strukturalna,...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia

 • Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej - Prosta, przykładowa analiza finansowa firmy z branży budowalnej, w skład której wchodzi: profil działalności przedsiębiorstwa, omówienie otoczenia rynkowego w jakim...
  Liczba stron: 14

 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz przewidywanie bankructwa dzięki analizie finansowej - W skład tej interesującej pracy wchodzą takie elementy jak między innymi: przedmiot i zakres analizy finansowej (AF), praktyczna realizacja zakresu...
  Liczba stron: 31 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Systemy pieniądza papierowego - To system: 1. otwarty – pieniądz papierowy jest wymienialny na pieniądz papierowy innego kraju na rynku międzynarodowym. Ceny wewnętrzne są efektem oddziaływania cen międzynarodowych i odwrotnie. 2.... (0.4 stron A4)
 • Alianse konkurencyjne - Alianse konkurencyjne (z ang.competitive alliance) to najbardziej ryzykowne z aliansów, łączą wysoki potencjał konfliktu i wysoki poziom interakcji. Wchodzą w nie przedsiębiorstwa z tej samej... (1 stron A4)
 • Bezrobocie strukturalne - Wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Może ono wynikać z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za... (0.2 stron A4)
 • Zbieżność do rozkładu normalnego - Jeśli liczba jednostek obserwacji dąży do nieskończoności (w praktyce oznacza to zazwyczaj ), to rozkład estymatora jest zbliżony do rozkładu normalnego. (0.1 stron A4)
 • Metody analizy ekonomicznej w gospodarce lokalnej - Przy analizowaniu gospodarki lokalnej stosuje się takie same metody analizy ekonomicznej jak przy analizie przedsiębiorstw działających w gospodarce rynkowej. Metody analizy ekonomicznej mają uniwersalny charakter... (1.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii