Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
cykl koniunkturalny | koszty logistyczne | delegowanie uprawnień | wykłady z badań marketingowych | marketing usług medycznych | CRM | analiza mikrootoczenia | bankowość elektroniczna |

Rozliczenia bezpotówkowe


 • Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - referat - Skład pracy: organizacja rozliczeń pieniężnych, zatory płatnicze, polecenie przelewu, czeki - czek gotówkowy, rozrachunkowy i potwierdzony, euroczeki, czeki podróżne, akredytywa,...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz, jego cechy, funkcje oraz formy, kreacja i popyt na pieniądz, bank i jego rola,...
  Liczba stron: 33

 • Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie - Skład opracowania: definicja majątku przedsiębiorstwa, podział majątku, zdefiniowanie aktywów trwałych, wartości niematerialne i prawne, należności i inwestycje długoterminowe, klasyfikacja środków...
  Liczba stron: 14

 • Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz i jego funkcje wraz z wyjaśnieniem (miernik wartości, środek cyrkulacji, środek płatniczy - pieniądz...
  Liczba stron: 30

 • Analiza finansowa Avon Cosmetics Polska - Analiza finansowa przedsiębiorstwa Avon za lata 1996-2001, która zawiera takie elementy jak m.in.: prezentacja firmy Avon Cosmetics Polska, analiza SWOT...
  Liczba stron: 24

Krótkie informacje z Kompendium

 • Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - Wzajemnie się przeplatają, a pojęcie cyrkulacji pieniądza obejmuje cały obieg zarówno pieniądza bankowego, jak i gotówkowego. (0.1 stron A4)
 • Okresowe rozliczenia saldami - Mogą znaleźć zastosowanie tylko wówczas, gdy kontrahenci wzajemnie świadczą sobie usługi lub dostawy i występują wobec siebie w podwójnym charakterze: jako dostawca i odbiorca: czyli... (0.7 stron A4)
 • Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio) - Informuje, czy i w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają bieżące pasywa. Innymi słowy, pokazuje zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań środkami obrotowymi. Jest on traktowany... (0.8 stron A4)
 • Przyczyny powstania CEFTA - Zewnętrzną przyczyną utworzenia Grupy Wyszehradzkiej była zachęta ze strony państw Europy Zachodniej i Unii, w ramach której współpraca regionalna z tą częścią Europy była elementem... (0.3 stron A4)
 • Zakład budżetowy - Jest nim jednostka organizacyjna, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów z tym, że może ona otrzymywać dotację przedmiotową, dotację... (0.4 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii