Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
PHARE | rachunek kosztów zmiennych | strategia ceny | komunikacja społeczna | kapitał w przedsiębiorstwie | list zastawny | szkolenia pracowników | zapasy w przedsiębiorstwie |

Rozliczenia gotówkowe


 • Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - referat - Skład pracy: organizacja rozliczeń pieniężnych, zatory płatnicze, polecenie przelewu, czeki - czek gotówkowy, rozrachunkowy i potwierdzony, euroczeki, czeki podróżne, akredytywa,...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz i jego funkcje wraz z wyjaśnieniem (miernik wartości, środek cyrkulacji, środek płatniczy - pieniądz...
  Liczba stron: 30

 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - Skład pracy to: przedsiębiorstwo jako kredytobiorca, bank jako kredytodawca, kredyty gotówkowe i bezgotówkowe, złotowe i dewizowe, komercyjne i preferencyjne, gospodarcze,...
  Liczba stron: 20 - ✅Przypisy

 • Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz, jego cechy, funkcje oraz formy, kreacja i popyt na pieniądz, bank i jego rola,...
  Liczba stron: 33

 • Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie - Skład opracowania: definicja majątku przedsiębiorstwa, podział majątku, zdefiniowanie aktywów trwałych, wartości niematerialne i prawne, należności i inwestycje długoterminowe, klasyfikacja środków...
  Liczba stron: 14

 • Analiza finansowa Avon Cosmetics Polska - Analiza finansowa przedsiębiorstwa Avon za lata 1996-2001, która zawiera takie elementy jak m.in.: prezentacja firmy Avon Cosmetics Polska, analiza SWOT...
  Liczba stron: 24

Krótkie informacje z Kompendium

 • Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - Wzajemnie się przeplatają, a pojęcie cyrkulacji pieniądza obejmuje cały obieg zarówno pieniądza bankowego, jak i gotówkowego. (0.1 stron A4)
 • Wskaźnik gotówkowej płynności - Powinien w zasadzie oscylować w granicach 0,2. Zasoby gotówkowe firmy powinny być ograniczone do minimalnych poziomów, bowiem jedynie kapitał zaangażowany w procesach gospodarczych przedsiębiorstwa, czyli... (0.3 stron A4)
 • Okresowe rozliczenia saldami - Mogą znaleźć zastosowanie tylko wówczas, gdy kontrahenci wzajemnie świadczą sobie usługi lub dostawy i występują wobec siebie w podwójnym charakterze: jako dostawca i odbiorca: czyli... (0.7 stron A4)
 • Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio) - Informuje, czy i w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają bieżące pasywa. Innymi słowy, pokazuje zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań środkami obrotowymi. Jest on traktowany... (0.8 stron A4)
 • Przyczyny powstania CEFTA - Zewnętrzną przyczyną utworzenia Grupy Wyszehradzkiej była zachęta ze strony państw Europy Zachodniej i Unii, w ramach której współpraca regionalna z tą częścią Europy była elementem... (0.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii