Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
łączenie przedsiębiorstw | funkcja użyteczności | badanie rynku | menedżer | podział wyniku finansowego | bony skarbowe | wpływ reklamy | BEP |

Walka z bezrobociem


 • Aktywna walka z bezrobociem - Skład opracowania: definicja bezrobocia, znaczenie i skutki ekonomiczne oraz społeczne, podstawowa terminologia związana z bezrobociem (zasób siły roboczej, osoby pracujące...
  Liczba stron: 18

 • Bezrobocie na rynku pracy - Skład opracowania: funkcje, zadania i rodzaje rynku pracy, neoklasyczna teoria bezrobocia, rynek pracy w ujęciu neoklasycznym (wykres), naturalna stopa bezrobocia,...
  Liczba stron: 34

 • Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją - Skład pracy: krzywa Phillipsa - omówienie oraz wykres krzywej, wersja zmodyfikowana krzywej Philipsa (wraz z wykresem), Milton Friedman i monetaryści,...
  Liczba stron: 7 - ✅Bibliografia

 • Reklama - referat - Skład pracy to: historia (geneza) reklamy, era przedmarketingowa, informacji masowej, era badań, pierwsza gazeta, czasopisma, pojęcie reklamy i jej cele...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Społeczne przyczyny bezrobocia - praca licencjacka - Obszerna praca licencjacka omawiająca społeczne skutki zjawiska bezrobocia w mieście X. Całość to 4 rozdziały zapisane na 50 stronach, a...
  Liczba stron: 52 - ✅Bibliografia ✅Przypisy 💎Premium

 • Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat) - Skład pracy: tło historyczne i sytuacja gospodarcza kraju w 1989 roku, uwarunkowania reform, sytuacja makroekonomiczna (w tym wykres kształtowania się...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Bezrobocie naturalne - Kiedy rynek pracy znajduje się w stanie trwałej równowagi długookresowej to gospodarka znajduje się w sytuacji pełnego zatrudnienia. Stan pełnego zatrudnienia nie może oznaczać zatrudnienia... (0.4 stron A4)
 • Rozwój koncepcji marketingowej - Pogłębiający się w ubiegłych dziesięcioleciach proces koncentracji gospodarki w wielkich aliansach przedsiębiorstwa wraz z podziałem pracy i sfer oddziaływania wymaga coraz większej aktywności w skali... (0.4 stron A4)
 • Zasady wyboru rynku docelowego - Dokonując wyboru rynku docelowego, warto w miarę możliwości przestrzegać następujących zasad: koncentrować działalność w takim obszarze, który daje przedsiębiorstwu możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej; wybierać taki... (0.4 stron A4)
 • Model Portera - Model M.E. Portera jest klasyczną analizą sektora i konkurencji w przemyśle. Możliwości rozwojowe i atrakcyjność sektora są tym mniejsze, im silniejsza jest presja na sektor... (0.4 stron A4)
 • Jak znane marki walczą ze sobą na rynku? - Czym jest marka? Jak brzmi jej definicja? Definicja marki ma kilka, jeśli nie kilkadziesiąt różnych wersji. Jedna z popularniejszych definicji marki głosi, że marka to symbol,... (4.7 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii