Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
analiza pionowa bilansu | wsakźniki du Ponta | techniki negocjacyjne | metoda Hellwiga | płynność przedsiębiorstwa | badanie ankietowe | cenowa elastyczność podaży | podejmowanie decyzji |

Warunkowanie klasyczne


 • Psychologia reklamy - opracowanie - Skład opracowania: czynniki wpływające na zachowanie się konsumenta jako odbiorcy reklamy, rodzaje psychologii w odniesieniu do człowieka, koncepcja psychologiczna, psychoanalityczna,...
  Liczba stron: 14

 • Definicje z psychologii - Zbiór ponad 230 definicji związanych tematycznie z psychologią, a w nich m.in.: psychologia społeczna, osobowości, postaci, podstawowy błąd atrybucji, behawioryzm,...
  Liczba stron: 14

 • Podstawy statystyki - wykłady - Podstawowe zagadnienia i definicje ze statystyki: badania statystyczne, populacja i jednostka statystyczna, cechy statystyczne, etapy badania statystycznego, charakterystyki liczbowe struktury...
  Liczba stron: 17

 • Psychologia reklamy - referat - Skład pracy: siła emocji w reklamie, znaczenie emocji pozytywnych, reklama ukryta, rola emocji negatywnych, metoda 'przed i po', dziecko, zwierzęta,...
  Liczba stron: 30 - ✅Bibliografia

 • Praktyczne podstawy statystyki - zagadnienia i zadania z rozwiązaniami - Opracowanie zawiera podstawowe zagadnienia ze statystyki, najczęściej poparte przykładowym zadaniem z rozwiązaniem. Na opracowanie składa się: podział statystyki, kompleksowa analiza...
  Liczba stron: 15

 • Ściąga ze statystyki - Opracowanie w formie ściągi, a w nim zagadnienia z podstaw statystyki, definicje, pojęcia, wzory, m.in.: badania statystyczne (etapy badania i...
  Liczba stron: 2

 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz przewidywanie bankructwa dzięki analizie finansowej - W skład tej interesującej pracy wchodzą takie elementy jak między innymi: przedmiot i zakres analizy finansowej (AF), praktyczna realizacja zakresu...
  Liczba stron: 31 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna, ujęcie klasyczne, Philipa Kotlera), zarządzanie marketingowe, orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa, marketing-mix McCarthyego (koncepcja 4P...
  Liczba stron: 22

Krótkie informacje z Kompendium

 • Klasyczne podejście do zarządzania - Podejście klasyczne – składa się z dwóch wyodrębnionych gałęzi: naukowego i administracyjnego zarządzania. Osiągnięcia szkoły klasycznej – szkoła ta stworzyła podstawy do dalszego rozwoju teorii... (0.3 stron A4)
 • Pochodne instrumenty finansowe - To: transakcje, których wykonanie może następować w inny sposób niż klasyczny: dostawa/odbiór przedmiotu transakcji. Pochodnymi są: transakcje futures, opcje oraz wszystkie swapy poza klasycznymi swapami... (0.4 stron A4)
 • Miary zmienności - Dzielą się na: 1. Klasyczne: Odchylenie przeciętne Odchylenie standardowe Współczynniki zmienności 2. Pozycyjne: Rozstęp szeregu Odchylenie kwartylowe (ćwiartkowe) Współczynniki zmienności Miary zmienności charakteryzują stopień zróżnicowania jednostek zbiorowości... (0.2 stron A4)
 • Marketing - ujęcie klasyczne - Oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu. Jest ściśle związany z przedsiębiorczą działalnością zorientowaną na zysk... (0.4 stron A4)
 • Techniki wspomagające PR - Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi wspomagających klasyczne techniki PR należą: sponsorowanie sportu, kultury, działań proekologicznych, nauki i badań, darowizny, mecenaty, patronaty, dotacje, udział w akcjach charytatywnych,... (0.5 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii