Top strony
Wyszukiwarka serwisu
analiza konkurencyjności | koncepcja 4P | korporacje transnarodowe | badanie rynku | zabezpieczenia kredytów | rynek dóbr i usług | zarządzanie zmianami | prekursorzy socjologii | historia gospodarcza | zasada Pareto | model Kurta Lewina | efekt Veblena |

Definicja logistyki oraz jej rys historyczny


Przedsiębiorstwa zaczynają w logistyce szukać szansy na poprawę efektywności działania. Bardzo często niestety logistyka spotyka się z niezrozumieniem i dużą porcją rezerwy. Wynika to częściowo z przekonania, że poszczególne funkcje logistyczne (transport, dystrybucja, zarządzanie zapasami, magazynowanie, itp.) były od dawna realizowane i są obecnie wykonywane w przedsiębiorstwie na dobrym poziomie.

Celem współczesnej logistyki jest jednak integracja funkcji wzdłuż całego łańcucha przepływu materiału i dokładna, szybka informacja jemu towarzysząca, obecnie wspierana systemami informatycznymi. Jako dyscyplina badawcza logistyka jest dziedziną interdyscyplinarną - łączy w swoich rozwiązaniach osiągnięcia m.in.: badań operacyjnych, statystyki, ekonomii, informatyki. Należy jednocześnie wyraźnie wskazać jej wojskowy rodowód w obecnych gospodarczych zastosowaniach.

 

Logistyka - definicja

 

Definicje logistyki

W literaturze spotyka się wiele wzajemnie uzupełniających się definicji logistyki. Wynika to z zależnego w dużym stopniu od specyfiki danej branży i skali systemu, szerokiego spektrum zagadnień nią objętych.

Europejski Komitet Normalizacji zdefiniował logistykę gospodarczą jako: planowanie, organizację, realizację i kontrolę przepływu dóbr od ich zakupu, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w celu spełnienia wymagań rynkowych przy minimalnych kosztach i minimalnym zaangażowaniu kapitału.

Chyba najpopularniejszą definicją jest opracowana w USA przez Council of Logistics Management:

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, czynności transportowe i składowanie.

Zadania logistyki w przedsiębiorstwie

Analiza powyższej definicji logistyki pozwala wyróżnić podstawowe zadania stawiane logistyce w przedsiębiorstwie:
- koordynacja przepływu surowców, materiałów do produkcji i wyrobów gotowych do konsumentów
- minimalizacja kosztów tego przepływu
- podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta

W praktycznych działaniach zadania te można zrealizować przez: optymalizację fizycznego przepływu dóbr rzeczowych, usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych, analizę kosztów procesów logistycznych, synchronizację infrastruktury procesów logistycznych i utrzymywanie optymalnych zapasów rzeczowych.

Historia rozwoju logistyki

W historii logistyki gospodarczej wyróżnia się na ogół trzy okresy: powstanie dyscypliny 1950-1964, okres dojrzałości 1965-1979 i okres światowej recesji po 1979 roku.

Historia logistyki - lokomotywa parowa

Lata 1950-1964 to okres dynamicznego wzrostu, rosnącego popytu i zdolności produkcyjnych. Dystrybucja staje się powoli najsłabszym ogniwem systemu. Głównym powodem rosnących trudności w tej sferze są konsekwencje działań marketingowych: m.in. zwiększanie asortymentu wyrobów i wprowadzanie sprzedaży mieszanej. Zwiększanie asortymentu wyrobów różniących się tylko cechami z punktu widzenia użyteczności nieistotnymi wiązało się z koniecznością tworzenia oddzielnych zapasów, manipulacji i transportu w całym procesie dystrybucji. Sprzedaż mieszana także komplikowała system kanałów dystrybucyjnych i utrudniała możliwość konsolidacji towarów. Coraz bardziej rosły koszty dystrybucji i wyraźny stawał się jej wpływ na rentowność, lecz ludzie odpowiedzialni za tę dziedzinę mieli ograniczony zakres podejmowanych decyzji.

Od 1965 do 1979 roku następował dalszy rozwój fizycznej dystrybucji z równoległym wzrostem znaczenia zarządzania materiałami, na co wpłynęły zakłócenia dostaw. Zwiększony został zakres uprawnień ludzi kierujących dystrybucją, a także uzyskali oni wpływ na strategię przedsiębiorstwa. Nastąpiła też zmiana koncepcji dystrybucji na zaspokajanie wymagań klienta, a osiągnięcia w dziedzinie technik informatycznych umożliwiły praktyczne wykorzystanie znanych już algorytmów planistycznych.

Okres po roku 1979 charakteryzował się znacznym spadkiem koniunktury, problemami energetycznymi oraz stosunkowo znaczną inflacją. Czynniki te okazały się istotne dla rozwoju logistyki w skali poszczególnych krajów i w skali globalnej. Globalizacja stała się znaczącym wyróżnikiem gospodarki ostatniego okresu. Nie tylko międzynarodowe rynki zbytu, ale także globalne poszukiwanie zasobów i lokalizacji miejsc wytwarzania stało się faktem. Towarzyszy temu dalszy dynamiczny rozwój technik informatycznych, automatycznej identyfikacji, elektronicznej wymiany danych - technik wspomagających rozwiązania globalne i lokalne łańcuchy dostaw o mniejszej rozległości.

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte wyróżnia wzrost zainteresowania ochroną środowiska, zatem zwiększa się nacisk na ekologiczne rozwiązania w sferze logistyki. Okres od około 1970 roku charakteryzuje się także ekonomią czasu - czyli skracaniem cyklu "zamówienie - dostawa", co zostało wymuszone jako forma doskonalenia obsługi klienta.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Wykłady z logistyki - opracowanie
16 stron(-y)
Efekty zarządzania logistycznego
13 stron(-y)
Podstawy logistyki
22 stron(-y)
Logistyka w organizacjach non profit - referat
6 stron(-y)
Podstawy logistyki - ponad 70 zagadnień z odpowiedziami
14 stron(-y)
Łańcuchy logistyczne w przedsiębiorstwie
14 stron(-y)
Etyka prawnicza - referat
12 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Logistyka » Definicja logistyki oraz jej rys historyczny

Definicja logistyki oraz jej rys historyczny
Ocena: 9.4 / 10
Liczba głosów: 70 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować