Top strony
Wyszukiwarka serwisu
matematyka finansowa | weryfikacja hipotez | makrootoczenie | historia bankowości | prezentacje z marketingu | wpływ reklamy | deficyt budżetowy | konkurencja | krzywa popytu | losowość składnika losowego | wykłady z bankowości | podstawy marketingu |

Leksykon biznesu i ekonomii (strona: 1)

Outplacement - definicja, cele, etapy wdrażania oraz korzyści outplacementu - Outplacement to inaczej monitorowane zwolnienia, to inne podejście do masowych zwolnień pracowników firmy. Jest to...)
Koncepcja zarządzania wiedzą - Koncepcja ta zaczęła się rozwijać w 1987r. związku z: a) odbyciem się I...)
Koncepcja Business Process Reengineering (BPR) - Koncepcja Business Process Reengineering nazywana także zarządzaniem procesowym zakłada dokonywanie radykalnych zmian w całym przedsiębiorstwie....)
Podstawowe założenia nowoczesnych koncepcji zarządzania - Koncepcja zarządzania – jest to swego rodzaju całościowy pomysł na zarządzanie organizacjami. Obecnie współczesne koncepcje...)
Model Andrewsa (LCAG) - Model LCAG - powszechnie znany jako model Andrewsa - jest istotny dla dalszego rozwoju zarządzania...)
Jakie są przyczyny powstawania aliansów strategicznych? - Przyczyn może być sporo i zależą one od sytuacji danych przedsiębiorstw, które mają zamiar zawrzeć...)
Jakich informacji dostarcza mapa grup strategicznych? - • Do jakiej grupy strategicznej należy badane przez ciebie przedsiębiorstwo • Jakich firma...)
Jak zbudować mapę grup strategicznych? - Skup się na realizacji najważniejszych etapów budowy: • Zbuduj listę...)
Identyfikacja grup strategicznych - Grupa strategiczna: firmy funkcjonujące w sektorze, nie konkurują z tymi grupami, które posługują się zbliżonymi...)
Bariery wejścia i wyjścia z sektora - BARIERY WEJŚCIA DO SEKTORA Ocenia się czynniki określające wysokość barier...)
Kryteria oceny gospodarek - Podstawowym kryterium oceny gospodarki jest jej zdolność do zapewnienia dobrobytu jak największej liczbie obywateli i...)
Jakie umiejętności powinien mieć menedżer do spraw marketingu? - Pożądane umiejętności menedżerów marketingu to m.in.: • Umiejętności z dziedziny badań rynku, prac...)
Oszczędności i inwestycje gospodarstw domowych - Zarobione dochody gospodarstw domowych w olbrzymiej większości są wydawane na bieżącą konsumpcję, tzn. na zakup...)
Skąd gospodarstwa domowe czerpią dochody? - Gospodarstwa domowe występują na rynku z jednej strony jako konsumenci, zgłaszający popyt na dobra i...)
Gospodarstwa domowe i ich funkcje na rynku - W gospodarce rynkowej wyróżniliśmy dwa główne podmioty gospodarcze - gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. Gospodarstwo domowe...)
Popyt rynkowy - Popy rynkowy jest sumą zapotrzebowania wszystkich pojedynczych konsumentów, inaczej mówiąc są to zsumowane ilości danego...)
Dobra substytucyjne - Dobra substytucyjne (czyli substytuty) – to takie dobra, które klienci mogą nabywać zamiennie, bo mają...)
Czym się różni wizja od misji? - Różnica pomiędzy wizją a misją przedsiębiorstwa (organizacji) dotyczy kwestii miejsca na osi czasu, ponieważ: ...)
Marki własne pod koniec lat 90 - Były to m.in.: Marki sieciowe (store brands, korporacyjne, corporate brands),...)
Jak ewaluował pieniądz? - Pieniądz nie zrodził się wraz z wymianą towarową, lecz spontanicznie, dopiero na pewnym etapie jej...)
Czym różni się elastyczność łukowa popytu lub podaży od elastyczności punktowej? - Elastyczność łukowa podaży określa relatywną (procentową) zmianę wielkości podaży na skutek  zmiany ceny o...)
Co to jest monopol absolutny? - Monopol absolutny jest to struktura rynkowa, w której występuje jeden producent (sprzedawca) produktu lub usługi....)
Co określa wysokość wymaganej stawki wynagrodzenia kapitału? - Wymaganą stawkę wynagrodzenia kapitału można zdefiniować jako stawkę, która  pozwala pokryć właścicielom kapitału wszystkie...)
Cechy wolnego rynku i jego ułomności - Wolny rynek jako jedyny sprawdzony system samoregulowalny, w przeciwieństwie do systemów regulowanych centralnie, wyklucza ingerencję...)
Różnica między racjonalnością rzeczową a racjonalnością metodologiczną - Racjonalność rzeczowa to skuteczność działania, która zależy od adekwatności wiedzy o rzeczywistości, dostępnej działającemu podmiotowi....)
Na jakich zasadach opiera się społeczna gospodarka rynkowa? - Rynek jest podstawą ładu gospodarczego. Ponieważ jego mechanizmy są ukierunkowane na wspieranie sprawniejszych, efektywniejszych i...)
Defensywna i ofensywna strategia działania firmy - Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje strategii: • Strategii defensywna (relatywna, zachowawcza, asekuracyjna, biurokratyczna) ...)
Projektowanie struktury procesowej organizacji - Wskazówki potrzebne przy projektowaniu struktury procesowej: 1. Zorganizuj działanie wokół...)
12 reguł tworzenia strategii przedsiębiorstwa (firmy) - Formułując strategie menadżerowie powinni kierować się m.in. następującymi zasadami: 1....)
Funkcje kapitału zakładowego - Kapitał zakładowy pełni funkcję prawną, ekonomiczną i gwarancyjną: • Funkcja...)

Strona 1 z 143
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>