Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

krzywa Phillipsa | wykłady z finansów publicznych | komunikacja w organizacji | rachunkowość | karty kredytowe | analiza mikrootoczenia | burza mózgów | system motywacyjny | produkt krajowy brutto | prawo podaży | kapitał w przedsiębiorstwie | eurosystem logistyczny |

Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji

Zbiór zagadnień i definicji z podstaw zarządzania i organizacji, a w nich m.in.: definicja i podstawowe funkcje zarządzania wg Fayola, zasoby organizacyjne i ich rodzaje, mechanizmy alokacji zasobów organizacyjnych, deficytowość, 7 podstawowych cech zarządzania wg Petera Druckera, prawo Kopernika Greshama, system wg Russela Ackoffa, myślenie systemowe, synergia, efekt audytorium i facylitacyjny, zjawiska w systemach otwartych, sprzężenie zwrotne, otoczenie organizacji (ogólne, międzynarodowe i globalne, dalsze i bliższe), definicja organizacji, organizacja jako system (model H. Leavitta wraz ze schematem - podsystem celów i wartości, psychospołeczny, struktury, techniczny, zarządzania), cechy organizacji wg ujęcia systemowego, pożądane umiejętności menedżera, 10 ról menedżera wg Minzberga, podział pracy i koordynacja (Frederick Winslow Taylor i M.P. Follet), formuła 7S, cechy doskonałych organizacji (wg Petersa i Watermana), Max Weber i cechy doskonałej biurokracji, błędne koło biurokracji (wg Selznicka – Gouldnera oraz M. Croziera, wraz ze schematami), nurt naukowego zarządzania, Frank i Lilian Gilbrethowie, Henry Gantt, Harrington Emerson, Henry Ford, kierunek klasyczny (nurt administracyjny), Henri Fayol, szkoła stosunków międzyludzkich (human relations), sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom nadmiernej specjalizacji, wady centralizacji, delegowanie uprawnień, Elton Mayo, efekt Hawthorne, Mary Parker Follett, charakterystyka Tayloryzmu, metoda naukowa Taylora (wg Henri Le Chateliera), fordyzm, prawo optymalnej produkcji, produkcja wzorcowa, prawo harmonii doboru, harmonii działania, prawo duchowe harmoni, reguła przekory, funkcje (czynności) przedsiębiorstwa wg Fayola, kładka oraz piramida uzdolnień Fayola, potrzeby człowieka wg Maslowa (piramida, hierarchia potrzeb), sposoby zaspokajania potrzeb człowieka w organizacji, satysfaktory i motywatory wg Herzberga, wzbogacanie pracy i zarządzanie prze cele, motywacja i sposoby jej kształtowania, podejścia motywacyjne (podejście poznawcze, behawioralne, humanistyczne - psychodynamiczne), teorie X i Y Douglasa McGregora, grupa społeczna, nieformalna, formalna, grupy apatyczne, kapryśne, strategiczne, zespół, konflikt (wewnętrzny, między przełożonym a podwładnymi, z grupą, ról), problem i sytuacja problemowa, decyzja i jej definicja, typy decyzji, typy podchodzenia do problemów wg Piotrowskiego, etapy (fazy) procesu rozwiązywania problemów. (31 stron)

Podobne opracowania: #podstawy zarządzania #hierarchia potrzeb Maslowa #konflikt w organizacji #motywatory


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji pobrały na dysk również:
Kultura organizacji w USA (Liczba stron: 8)
Podstawy logistyki (Liczba stron: 22)
Kultura organizacyjna - referat (Liczba stron: 13)
Organizacja i zarządzanie - zagadnienia (Liczba stron: 9)
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi (Liczba stron: 15)
Zagadnienia zarządzania strategicznego (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat:
Struktura zarządzania przedsiębiorstwem - Wyróżniamy trzy zasadnicze wymiary zarządzania: 1. według przedmiotu zarządzania: dziedziny zarządzania: zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją, marketingiem, działalności B+R, finansami, z personelem 2. według funkcji zarządzania: fazy procesu zarządzania: analiza sytuacji planowanie, organizowanie, realizacja i kontrola 3. stopień konkretyzacji decyzji i działań: w odniesieniu do...
Wymiary zarządzania - To: 1. Przedmioty zarządzania (poszczególne dziedziny zarządzania wyodrębnione ze względu na charakter podstawowych procesów gospodarczych i zasobów tworzących przedsiębiorstwo). 2. Funkcje zarządzania (powtarzalne, typowe fazy, wyodrębnione w każdym procesie zarządzania, bez względu na jego przedmiot); 3. Stopień konkretyzacji decyzji i działań (koncentracja na...
Istota zarządzania strategicznego - Wg R.Gryffina zarządzanie strategiczne jest kompleksowym, ciągłym procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii sprzyjających wyższemu stopniowi zgodności organizacji i jej otoczenia oraz osiągnięciu celów strategicznych. Dobrze pomyślana strategia obejmuje elementy takie jak zasięg, dystrybucja zasobów, wyróżniająca kompetencja...
Funkcja zarządzania - Jest nadrzędną funkcją budżetu, ponieważ w warunkach gospodarki pieniężnej wszystkie dziedziny działalności podmiotu muszą znaleźć odzwierciedlenie w budżecie. Zakres funkcji zarządzania obejmuje: - planowanie dochodów i wydatków, - monitoring, - kontrola dochodów i wydatków pod względem merytorycznym i formalnym, - możliwość podziału budżetu na część...
Zalety i wady zarządzania przez cele - Zalety zarządzania przez cele: 1. Każdy wie czego się od niego oczekuje. 2. Kierownicy są zmuszeni do ustalenia celów, co pomaga w planowaniu. 3. Ułatwiona jest komunikacja między podwładnymi i przełożonymi. 4. Pracownicy poznają cele całej organizacji. 5. Sprawiedliwa jest ocena skupiona na konkretnych osiągnięciach...


Nowe artykuły: Artykuł 8 Nowy | Zobacz też: Artykuł 12 nagrodzony