MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4

Pojęcie pieniądza jest niejednoznaczne i nieostre. Zmienia się w czasie i obejmuje coraz to nowe instrumenty finansowe. Rolę pieniądza w większym lub mniejszym stopniu pełnią te instrumenty finansowe, które są akceptowane jako środek płatniczy w transakcjach.

Mimo, że rolę pieniądza mogą spełniać różne aktywa finansowe, to tylko pieniądz gotówkowy charakteryzuje się 100% płynnością.

Wszystkie aktywa finansowe można przekształcić w pieniądz gotówkowy, jednak z różną trudnością i ponosząc odpowiednie koszty. Dlatego można powiedzieć, że są one pieniądzem o różnym stopniu płynności, wchodzą w skład pojęcia pieniądza z różną wagą. Tworzone są różne miary ilości pieniądza zwane agregatami. Różnorodność form współczesnego pieniądza powoduje, że  są one wykorzystywane do celów analizy sytuacji sektora bankowego i formułowania zadań polityki pieniężnej.

Oieniądzem o największej sile jest pieniądz banku centralnego, na który składają się pieniądz gotówkowy i depozyty banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym. Jest to tzw. baza monetarna oznaczona symbolem  Mo .Ponadto stosowane są agregaty – M1, M2, M3, M4.

Agregat M1 jako miarę pieniądza wprowadził bank centralny Niemiec w połowie lat siedemdziesiątych a niedługo potem inne banki centralne. Jednak szybko okazało się, że jest to miara nieodpowiednia, gdyż podlega zbytnim wahaniom. W miarę rozwoju i komplikowania się systemów  bankowych wprowadzano stopniowo inne mierniki. Agregat M1 zawiera pieniądz gotówkowy ( bilety bankowe i bilon ) oraz depozyty na rachunkach bankowych płatne na każde żądanie. Zasoby te odznaczają się bardzo dużym stopniem płynności i służą bezpośrednio do realizacji transakcji.

Miernik podaży pieniądza M2 obejmuje oprócz M1 (pieniądz transakcyjny), także pieniądz potencjalny tj. depozyty krótkoterminowe i depozyty zwrotne na każde żądanie, ale nie podlegające dysponowaniu za pomocą czeków lub przekazów.

Miara określana jako M3 mierzy najszerzej pojęte zasoby pieniądza. Obejmuje ona oprócz M2 wszelkiego rodzaju depozyty długoterminowe i inne nie zaliczone do M2.

Do agregatu M4 zalicza się oprócz M3 także papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku finansowym (np. akcepty bankowe, weksle i obligacje skarbowe, weksle handlowe).

Jak widać w owych agregatach pieniężnych występują nie tylko zasoby pieniądza, ale także aktywa pieniężne i finansowe, które nie mogą być bezpośrednio wykorzystane jako środki płatnicze, a więc nie są pieniądzem w ścisłym znaczeniu tego terminu. Włączenie ich do agregatów pieniężnych tłumaczy się dużą łatwością przekształcenia ich w pieniądz, co ma znaczenie dla ustalania polityki pieniężnej.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Agregaty pieniężne. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Podstawy makroekonomii 18
- Polityka monetarna - referat 20
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Makroekonomia » Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.9/10
Liczba głosów: 45

Zaloguj się, aby zagłosować