Top strony
Wyszukiwarka serwisu
elastyczność podaży | komunikacja werbalna | macierz Ansoffa | historia myśli ekonomicznej | ERP | rachunek kosztów zmiennych | firma rodzinna | mapa grup strategicznych | model DIPADA | finanse międzynarodowe | wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi | macierz General Elektric |

Proces zarządzania

Przez proces zarządzania rozumie się ciąg (łańcuch, pasmo) zmian zachodzących w bezpośrednio następujących po sobie lub zachodzących na siebie chwilach, intencjonalnie wyróżnionych pod pewnym względem jako całość.

Zarządzanie. jest to wielce złożony proces polegający na podejmowaniu przez aparat zarządzający wielu różnych wzajemnie powiązanych zadań, czynności, decyzji kierowniczych, które zmierzają do zapewnienie takiego funkcjonowania organizacji, aby w sposób sprawny były osiągane jej cele.

Proces zarządzania obejmuje cztery podstawowe funkcje: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie oraz kontrolowanie.

Planowanie i podejmowanie decyzji - określanie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia.
- Planowanie i podejmowanie decyzji to określanie trybu działania.
- W najprostszej formie planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji.
- Podejmowanie decyzji, część procesu planowania, obejmuje wybór działania spośród zestawu dostępnych możliwości.
- Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek do przyszłych działań.

W skład planowania i podejmowania decyzji wchodzą:
- cele organizacji i proces planowania;
- strategia i planowanie strategiczne;
- decyzje kierownicze;
- narzędzia wykorzystywane przez menedżerów w planowaniu i podejmowaniu decyzji;

Organizowanie - określanie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów.
- Organizowanie to koordynacja działań i zasobów;
- Organizowanie to działanie mające na celu zrealizowanie opracowanego planu;
- Organizowanie to logiczne grupowanie działań i zasobów;

W skład organizowania wchodzą:
- projektowanie stanowisk pracy, podział na wydziały, stosunki władcze, zakres kontroli, role liniowe i sztabowe;
- łączenie przez menedżerów powyższych w celu stworzenia ogólnego schematu organizacyjnego;
- zmiany organizacyjne;
- nabór kadr i przypisywanie im określonych ról w organizacji;

Przewodzenie (kierowanie ludźmi) - motywowanie załogi organizacji do pracy w interesie  organizacji.
- Przewodzenie to kierowanie ludźmi;
- Przewodzenie jest to zespół procesów wykorzystywanych w celu skłonienia ludzi do współpracy na rzecz interesów organizacji. Współpraca członków organizacji w jej interesie;

W skład przewodzenia wchodzą:
- motywowanie pracowników
- kierowanie działaniami ludzkimi i wysiłki kierujących na rzecz wywarcia wpływu na innych
- zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi
- komunikowanie się

Kontrolowanie - obserwowanie i wprowadzanie korekt do bieżących  działań dla ułatwienia realizacji celów.
- Kontrolowanie to obserwowanie i ocena działań
- Jest to końcowy etap procesu zarządzania. Polega na obserwowaniu organizacji, jej postępów i analizowaniu osiąganych wyników pod kątem osiągnięcia wyznaczonych celów
- Kontrolowanie pozwala zapewnić sprawność niezbędna do skutecznego zarządzania - Kontrolowanie to obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów

Elementy wchodzące w skład kontrolowania:
- ogólnie o procesie kontroli oraz kontroli strategicznej
- zarządzanie operacjami, wydajnością i jakością
- zarządzanie techniką i innowacją
- zarządzanie informacją

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Sprzedaż osobista
13 stron(-y)
Rekrutacja (⭐bibliografia)
8 stron(-y)
Reengineering - referat (⭐bibliografia)
11 stron(-y)
Proces dystrybucji
15 stron(-y)
Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat (⭐bibliografia)
30 stron(-y)
Istota zarządzania projektami (⭐przypisy)
4 stron(-y)
Zagadnienia zarządzania strategicznego
14 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Proces zarządzania

Proces zarządzania
Ocena: 9.5 / 10
Liczba głosów: 213 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować