Top strony
Wyszukiwarka serwisu
analiza tows | techniki negocjacyjne | analiza konkurencji | test Jarque-Bera | zarządzanie zasobami ludzkimi | łączenie przedsiębiorstw | zarządzanie logistyką | plan promocji | budżetowanie kosztów | prezentacje z zarządzania strategicznego | kurs walutowy | cena równowagi |

Proces zarządzania

Przez proces zarządzania rozumie się ciąg (łańcuch, pasmo) zmian zachodzących w bezpośrednio następujących po sobie lub zachodzących na siebie chwilach, intencjonalnie wyróżnionych pod pewnym względem jako całość.

Zarządzanie
Proces zarządzania obejmuje cztery podstawowe funkcje: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie oraz kontrolowanie.

Planowanie i podejmowanie decyzji - określanie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia.
- Planowanie i podejmowanie decyzji to określanie trybu działania.
- W najprostszej formie planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji.
- Podejmowanie decyzji, część procesu planowania, obejmuje wybór działania spośród zestawu dostępnych możliwości.
- Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek do przyszłych działań.

W skład planowania i podejmowania decyzji wchodzą:
- cele organizacji i proces planowania;
- strategia i planowanie strategiczne;
- decyzje kierownicze;
- narzędzia wykorzystywane przez menedżerów w planowaniu i podejmowaniu decyzji;

Organizowanie - określanie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów.
- Organizowanie to koordynacja działań i zasobów;
- Organizowanie to działanie mające na celu zrealizowanie opracowanego planu;
- Organizowanie to logiczne grupowanie działań i zasobów;

W skład organizowania wchodzą:
- projektowanie stanowisk pracy, podział na wydziały, stosunki władcze, zakres kontroli, role liniowe i sztabowe;
- łączenie przez menedżerów powyższych w celu stworzenia ogólnego schematu organizacyjnego;
- zmiany organizacyjne;
- nabór kadr i przypisywanie im określonych ról w organizacji;

Przewodzenie (kierowanie ludźmi) - motywowanie załogi organizacji do pracy w interesie  organizacji.
- Przewodzenie to kierowanie ludźmi;
- Przewodzenie jest to zespół procesów wykorzystywanych w celu skłonienia ludzi do współpracy na rzecz interesów organizacji. Współpraca członków organizacji w jej interesie;

W skład przewodzenia wchodzą:
- motywowanie pracowników;
- kierowanie działaniami ludzkimi i wysiłki kierujących na rzecz wywarcia wpływu na innych;
- zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi;
- komunikowanie się;

Kontrolowanie - obserwowanie i wprowadzanie korekt do bieżących  działań dla ułatwienia realizacji celów.
- Kontrolowanie to obserwowanie i ocena działań;
- Jest to końcowy etap procesu zarządzania. Polega na obserwowaniu organizacji, jej postępów i analizowaniu osiąganych wyników pod kątem osiągnięcia wyznaczonych celów;
- Kontrolowanie pozwala zapewnić sprawność niezbędna do skutecznego zarządzania; - Kontrolowanie to obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów;

Elementy wchodzące w skład kontrolowania:
- ogólnie o procesie kontroli oraz kontroli strategicznej;
- zarządzanie operacjami, wydajnością i jakością;
- zarządzanie techniką i innowacją;
- zarządzanie informacją;

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Sprzedaż osobista
13 stron(-y)
Rekrutacja
8 stron(-y)
Reengineering - referat
11 stron(-y)
Proces dystrybucji
15 stron(-y)
Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat
30 stron(-y)
Istota zarządzania projektami
4 stron(-y)
Zagadnienia zarządzania strategicznego
14 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Proces zarządzania

Proces zarządzania
Ocena: 9.7 / 10
Liczba głosów: 172 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować