Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
bilans | produkty bankowe | ryzyko w zarządzaniu | analiza statystyczna | funkcja CES | prawo Engla | wartość pieniądza w czasie | zarządzanie przez jakość |

Przywództwo


 • Style kierowania - Zawartość opracowania: czynniki wpływające na skuteczność przywództwa, przywództwo jako proces oddziaływania na podwładnych, klasyfikacja indywidualnych stylów kierowania, styl autokratyczny, demokratyczny,...
  Liczba stron: 8

 • Przywództwo - Skład opracowania: definicja przywództwa, podejście sytuacyjne, ewolucyjny model Herseya i Blancharda (schemat, fazy), model Fiedlera oraz model Martina G. Evansa...
  Liczba stron: 8

 • Socjologia pracy - opracowanie - Skład opracowania: definicja socjologii, zakres przedmiotowy socjologii pracy, socjologia ogólna i szczegółowa, podstawowe funkcje, techniki i metody badań socjologicznych, typy...
  Liczba stron: 10

 • Menedżer XXI wieku - Praca porusza następujące zagadnienia: ewolucja roli menedżera i wymaganych kwalifikacji (przywódca, menedżer specjalista, menedżer generalista), zarządzanie a przewodzenie - definicja...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Organizacja i zarządzanie - zagadnienia - Zbiór omówionych zagadnień z podstaw organizacji i zarządzania, a w nim definicje, cechy, podziały. Skład opracowania: kierowanie, planowanie, organizowanie, przewodzenie,...
  Liczba stron: 9

 • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi - Skład pracy: definicja zmiany organizacyjnej, charakter zmian, siły działające na rzecz zmian, zmiana planowana i dostosowawcza, zarządzanie zmianami w organizacjach,...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

 • Negocjacje - opracowanie - Skład opracowania: planowanie, cele, analiza proporcji, wstępna forma współpracy, sugestie dotyczące stadium planowania, zespół negocjacyjny (skład, przywódca, członkowie zespołu), przygotowanie...
  Liczba stron: 24

 • Psychologia zarządzania - referat - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze schematem graficznym), wyjaśnienie pojęć: planowanie, organizowanie, motywowanie, decydowanie, kontrolowanie; style kierowania (styl autokratyczny, liberalny,...
  Liczba stron: 24 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Podstawy zarządzania - ściąga - Opracowanie w formie ściągi z podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania. Łącznie omówiono ponad 40 różnych zagadnień, m.in. takie pojęcia jak: pojęcie...
  Liczba stron: 2

Krótkie informacje z Kompendium

 • Przywództwo kierownicze - To proces kierowania i wpływania na związaną z zadaniami działalność członków grupy. Przywództwo wiąże się z innymi ludźmi, nierównym podziałem władzy, wpływaniem na podwładnych. Źródła... (0.2 stron A4)
 • Przywództwo pod względem kosztów - (ang. cost leadership) - Aby osiągnąć przywództwo pod względem kosztów firma powinna kształtować je na poziomie wyraźnie niższym niż konkurenci w danej branży. Obszar rywalizacji... (0.3 stron A4)
 • 17 kompetencji przywództwa - Przywództwo można zdefiniować w ramach 17tu kompetencji. Podczas analizowania i grupowania 1871 zdarzeń, badacze utworzyli ponad 120 kategorii zachowań. Zostały one następująco pogrupowane: 1) ustalenie wspólnej... (0.5 stron A4)
 • Strategie Portera - Trzy podstawowe typy strategii wg Portera to: 1. Przywództwo w zakresie kosztów – zmierza do osiągnięcia najniższych kosztów produkcji i dystrybucji, aby móc ustalić niższe ceny... (0.4 stron A4)
 • Strategia niszy rynkowej zróżnicowanej koncentrycznie - (ang. differentiation focus) - Firma zajmuje miejsce „na uboczu”, sferze „poza konkurencją”. Realizując strategię można skupić się na przykład na obsłudze ekskluzywnych segmentów rynku. Przykładowo... (0.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii