Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Banki komercyjne

(kredytowe, depozytowe) zajmują się przede wszystkim przyjmowaniem depozytów i kredytowaniem wkładów w postaci udzielania kredytów oraz dokonywaniem na ich podstawie rozliczeń bezgotówkowych.

Tradycyjnie udzielają one przede wszystkim kredytów krótkoterminowych, ale obecnie także średnio i długoterminowych. Ponadto banki komercyjne na zlecenie klientów wykonują różne operacje pośredniczące i świadczą inne usługi bankowe.

Zadaniem banków komercyjnych jest prowadzenie określonej działalności gospodarczej przejawiającej się przede wszystkim w przyjmowaniu wkładów, dokonywaniu rozliczeń pieniężnych, udzielaniu kredytów i pożyczek, lokowaniu w sposób celowy wolnych środków pieniężnych. Ta działalność gospodarcza przynosić powinna każdemu bankowi określone zyski.

Są one niezbędne między innymi na finansowanie dalszego rozwoju banku, przejawiającego się w szybkim dostosowywaniu swojej oferty produktowo-usługowej do potrzeb najbliższego otoczenia jak i w zwiększaniu własnych zasobów kapitałowych, aby nie stracić swojej pozycji na rynku usług finansowych. Niezależnie od tego działalność gospodarcza prowadzona przez banki przynosić powinna korzyści jego właścicielom.

Jednym z głównych źródeł generowania zysku przez bank powinna być jego działalność kredytowa. Jednak bank w chwili udzielenia kredytu narażony jest na ryzyko kredytowe związane z nieterminowością jego spłaty bądź nawet z całkowitą utratą kapitału.

Dążeniom do maksymalizacji zysków między innymi z działalności kredytowej powinna zatem towarzyszyć zarządowi banku świadomość wielkości ponoszonego ryzyka oraz działania prowadzące do jego minimalizacji (ograniczania). Istnieje bowiem wiele sposobów minimalizacji ryzyka kredytowego. Nie ulega wątpliwości, że jednym z nich jest rzetelne badanie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i podejmowanie stosownie do uzyskanych wyników racjonalnej decyzji kredytowej.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Wykłady z bankowości - opracowanie 30
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Nowe produkty bankowe - referat 0
- Finansowanie przedsiębiorstw 23
- Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 20
- Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa 20
- Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) 15

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Banki komercyjne

Definicja: Banki komercyjne
Ocena: 9.1/10
Liczba głosów: 95

Zaloguj się, aby zagłosować