| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Prawo Arthura Okuna - Mówi o tym, że luka PKB powiększa się o 2.5% przy 1% wzroscie stopy bezrobocia... (Zobacz pełen opis)


Stopa bezrobocia rejestrowanego - (według Głównego Urzędu Statystycznego) to stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo... (Zobacz pełen opis)

Stopa bezrobocia - To procentowy udział bezrobotnych (B) w wielkości zasobów pracy (P). Wzór: Stopa bezrobocia = (U/N) * 100% )

Popyt na rynku pracy - To wielkość zapotrzebowania na pracę zgłaszana przez pracodawców przy określonym poziomie płacy realnej. )

Zasób pracy - Lub inaczej zasób siły roboczej (podaży na rynku pracy) to ludzie aktywni zawodowo czyli wszyscy... (Zobacz pełen opis)


Płaca realna i nominalna - Płaca to cena pracy, jaką płaci pracodawca zatrudnionemu pracownikowi. Występuje ona pod postacią: - płacy nominalnej, czyli... (Zobacz pełen opis)

Praca - Jest to działalność człowieka związana z podejmowaniem przez niego decyzji i realizacją określonych zadań, wynikająca... (Zobacz pełen opis)

Efekt organizacyjny - Jest to przeciętna nadwyżka korzyści jakie przypadają na jednego członka zespołu współdziałającego w innymi, w... (Zobacz pełen opis)

Cechy kultury organizacyjnej - Wyróżnić możemy następujące cechy: - Innowacja i podejmowanie ryzyka to stopień w jakim zachęca się pracowników... (Zobacz pełen opis)


Reklama a public relations - podobieństwa i różnice - W skrócie możemy wyróżnić: Podobieństwa – zarówno poprzez reklamę, jak i public relations firma umacnia swoją... (Zobacz pełen opis)

Reklama produktu - Stosuje się ją podczas wprowadzania nowego produktu na istniejący już rynek, podczas wejścia z danym... (Zobacz pełen opis)

Reklama firmy - Stosuje się ją dla wzmocnienia pozycji firmy na rynku wśród konkurentów, zawiązania i utrzymania więzi... (Zobacz pełen opis)

Zasada szczegółowości (specjalizacji) budżetu - Wedle tej zasady: - dochody i wydatki powinny być ujmowane nie w sumach ogólnych, lecz z... (Zobacz pełen opis)

Zasada realności budżetu - Jest powiązana z zasadą zupełności i nakazuje zupełną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków. Praktyczna... (Zobacz pełen opis)

Zasada jedności budżetowej - Postuluje, aby wszystkie dochody i wydatki państwa były objęte jednym planem – budżetem. W ramach... (Zobacz pełen opis)

Zasada operatywności budżetowej - Realizuje się w budżecie państwa poprzez jego podział na części. Budżet składa się z części... (Zobacz pełen opis)

Fundusz celowy - Może on działać jako osoba prawna i ma wtedy swoją siedzibę i radę nadzorczą lub... (Zobacz pełen opis)

Środki specjalne - Są to środki finansowe gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych na podstawie odrębnych... (Zobacz pełen opis)

Gospodarstwo pomocnicze - Jest to wyodrębniona z jednostki budżetowej pod wzg. organizacyjnym i finansowym część jej podstawowej działalności... (Zobacz pełen opis)

Zakład budżetowy - Jest nim jednostka organizacyjna, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty działalności z uzyskanych... (Zobacz pełen opis)

Jednostka budżetowa - To jednostka organizacyjna pokrywająca swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa, z kolei pobrane dochody odprowadzająca... (Zobacz pełen opis)

Zasada zupełności budżetu - Wymaga ona ujęcia w budżecie wszystkich dochodów i wydatków państwa. Często jednak w praktyce w... (Zobacz pełen opis)

Zasada przejrzystości budżetu - Jest to opracowanie budżetu w takim układzie, który pozwala na rozpoznanie procesów zachodzących w obszarze... (Zobacz pełen opis)

Zasada jednorodności budżetu - Oznacza ujęcie dochodów i wydatków w budżecie państwa i budżetach samorządowych na okres jednego roku.... (Zobacz pełen opis)

Zasada jawności budżetowej - W polskim ustawodawstwie szczególną wagę przywiązuje się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.... (Zobacz pełen opis)

Zasada równowagi budżetowej - Zasada ta określa, iż wydatki powinny znajdować swoje pokrycie w dochodach, jednak tak rozumiana dosłownie... (Zobacz pełen opis)

Branding w sektorze usług medycznych - Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed marketingiem w dziedzinie usług medycznych jest poszukiwanie sposobów odróżnienia się od... (Zobacz pełen opis)

Skuteczność systemu motywacyjnego - Skuteczność systemu motywacyjnego wymaga jego dostosowania do otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Otoczenie zewnętrzne organizacji to... (Zobacz pełen opis)

Efekt tarczy podatkowej - Polega on na wzroście wyniku finansowego generowanego przez przedsiębiorstwo w związku ze zmniejszeniem kwoty płaconego... (Zobacz pełen opis)

Zadania Rady NBP - Są nimi m.in: - realizacja zadań z zakresu polityki kursowej - ocena obiegu pieniężnego, rozliczeń pieniężnych... (Zobacz pełen opis)

Księga wieczysta - Jest to rodzaj rejestru, który gromadzi informacje o stanie prawnym nieruchomości, o tym kto i... (Zobacz pełen opis)

Hipoteka zwykła i kaucyjna - Hipoteka zwykła polega na wpisie konkretnie ustalonej kwoty zobowiązań znanej w chwili ustanowienia zabezpieczenia (hipoteki). Hipoteka... (Zobacz pełen opis)

Funkcja fiskalna finansów publicznych - Polega ona na zagwarantowaniu państwu i innym podmiotom finansów publicznych odpowiednich środków finansowych umożliwiających realizację... (Zobacz pełen opis)

Modele kryzysów walutowych - Wraz z pierwszymi współczesnymi kryzysami walutowymi na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia (Argentyna - rok... (Zobacz pełen opis)

Metody walki z podróbkami produktów i marek - Są to m.in.: - rejestracja znaku towarowego ® ™ - stosowanie elementów trudnyche do podrobienia - promocja o... (Zobacz pełen opis)

Strategie pozycjonowania marki - Wyróżnic możemy następujące strategie: - Pozycjonowanie w jednym segmencie rynku - Pozycjonowanie w wielu segmentach rynku - Pozycjonowanie... (Zobacz pełen opis)

Kryteria pozycjonowania marki - Wyróżnić możemy następujące kryteria: 1. Charakterystyka producenta (kultura firm, misja, przestrzeganie wartości) 2. Charakterystyka produktu (cechy, składniki,... (Zobacz pełen opis)

Plasowanie marki - (inaczej: pozycjonowanie marki) to projektowanie przyszłych skojarzeń nazw i symboli z określonymi korzyściami. Jest to... (Zobacz pełen opis)

Strategia marki indywidualnej - wady i zalety - To: Zalety: - można różnicować ofertę produktów pod względem określonych cech - ryzyko podejmowanych działań rozkłada się proporcjonalnie... (Zobacz pełen opis)

Strategia marki rodzinnej - wady i zalety - To: Zalety: - silna pozycja marki, tworzy ją wiele produktów na wielu rynkach - stosunkowo łatwo można wprowadzić... (Zobacz pełen opis)

Strona 7 z 91
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa