Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Rodzaje leasingu - Wyróżniamy: Leasing operacyjny jest zbliżony do umowy najmu lub dzierżawy....)


Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa - Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent, czyli wystawca potwierdza zaciągnięcie określonej kwoty pożyczki i...)

Zalety venture capital - To m.in.: - pozyskanie dla przedsiębiorstwa zewnętrznego źródła finansowania ...)

Cechy venture capital - To m.in.: - jest to zewnętrzne źródło pozyskania kapitału przez...)

Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4 - Pojęcie pieniądza jest niejednoznaczne i nieostre. Zmienia się w czasie i obejmuje coraz to nowe...)


Pieniądz i jego funkcje - Pieniądz jest bardzo złożoną kategorią ekonomiczną i nierozerwalnie związany jest z gospodarką rynkową. Bez pieniądza...)

Teoria produkcji - Zajmuje się rzeczową stroną procesów wytwórczych. Analizuje ona wyznaczniki zmian wielkości produkcji oraz związki pomiędzy...)

Samofinansowanie - Jest to pokrywanie wszystkich wydatków i zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa z przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży...)

Własności krzywej obojętności - Są to m.in.: - negatywne nachylenie każdej KO – oznacza,...)


Użyteczność konsumenta - Użytecznością nazywa się satysfakcję, którą konsument uzyskuje ze spożycia dóbr lub/i usług. Jest to subiektywna...)

Budżet i linia budżetowa - Budżet konsumenta stanowi suma pieniędzy, którą chce i może on wydać na zakup dóbr materialnych...)

Cechy preferencji konsumenta - Preferencje konsumenta odbijają jego pragnienia, a także oceny ważności i przydatności poszczególnych dóbr. Preferencje określają...)

Czynniki kształtujące podaż dobra - To m.in.: - Cena towaru - Ceny innych...)

Co wpływa na popyt na dane dobro - Zapotrzebowanie na konkretne dobro (produkt, usługe) zależy od czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. ...)

Cena równowagi rynkowej - O cenie równowagi rynkowej mówimy, gdy ilość dobra, którą kupujący chcą kupić po danej cenie...)

Wielkość i zmiana podaży - Podaż jest to ilość dobra, które producenci chcą dostarczyć na rynek i sprzedać w danym...)

Wielkość i zmiana popytu - Popyt jest to ilość dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym okresie po...)

Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku - Rynek pojmowany jako ogół transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają możemy podzielić wg...)

Rzadkość ekonomiczna - Jest to pojęcie dotyczące skończonej ilości zasobów ludzkich i rzeczowych, które za pomocą najlepszej osiągalnej...)

Ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera - Kształtowanie się ilościowej teorii pieniądza Irvinga Fishera: P x T...)

Strona 7 z 188
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -