Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
krzywa popytu | metoda simplex | obsługa klienta | studium przypadku | alianse strategiczne | DCF | pięć sił Portera | przykładowa analiza marketingowa |

Definicja zarządzania wg Taylora

Zarządzanie to bardzo rozległe zagadnienie i ciężko zdecydować, która definicja zarządzania jest najtrafniejsza.

Najogólniej rzecz ujmując zarządzanie możemy zdefiniować jako dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie by wykonali to w najlepszy (najefektywniejszy) i najtańszy sposób.

Zarządzanie jest jednak złożonym procesem. Dla lepszego zrozumienia tematu sięgnąć należy do teorii systemów. Teoria ta sugeruje, że wszelkie organizacje wykorzystują cztery podstawowe rodzaje zasobów (nakładów) ze swojego otoczenia, a są to: ludzie, pieniądze, rzeczy i informacje.

Zasoby ludzkie obejmują uzdolnienia kierownicze i siłę roboczą. Nie można przecenić roli człowieka w organizacji, gdyż w ostatecznym rachunku okazuje się, że jest on elementem najważniejszym. Jest projektantem i operatorem maszyn, od niego zależy wykorzystanie nawet najwyżej zautomatyzowanych systemów.

Zasoby pieniężne to kapitał finansowy wykorzystywany przez organizację do finansowania zarówno bieżącego, jak i długofalowego funkcjonowania.

Zasoby rzeczowe obejmują surowce, pomieszczenia biurowe i produkcyjne oraz sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji i zarządzania.

Zasoby informacyjne to wszelkiego typu użyteczne dane niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji.

Wielodyscyplinarność nauki o organizacji i zarządzaniu wynika z bogactwa czynników oddziałujących na sprawność działania organizacji (instytucji).

Sprawność ta jest funkcją:
a) doboru, kwalifikacji i zachowania człowieka
b) organizacji procesu pracy
c) struktury organizacyjnej
d) obiegu informacji i procesu decyzyjnego
e) technologii i poziomu instrumentalizacji, a więc ilości i jakości narządzi, maszyn i urządzeń
f) ilości i jakości posiadanych zasobów rzeczowych
g) oddziaływania środowiska zewnętrznego

Nauka a organizacji i zarządzaniu jest syntezą wyników badań wielu dyscyplin i trudno jest ją umieścić w którymś z wyodrębnionych pionów naukowych, bo nie można jej określać jako naukę humanistyczną, występuje tu wiele treści technicznych i matematycznych, także nie można jej zaliczyć do nauk technicznych i matematycznych, ponieważ zawiera w sobie wiele treści humanistycznych (ludzkich, behawioralnych).

Syntetycznie rzecz ujmując zarządzanie możemy zdefiniować jako zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

Możemy więc wyodrębnić cztery podstawowe funkcje zarządzania:
1. planowanie i podejmowanie decyzji
2. organizowanie
3. przewodzenie
4. kontrolowanie

Omówimy teraz pokrótce każdy z tych czterech elementów.

W najprostszej formie planowanie zdefiniować możemy jako wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji. Podejmowanie decyzji to część procesu planowania i obejmuje ono wybór działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek do przyszłych działań.

Organizowanie to koordynacja działań i zasobów, mająca na celu zrealizowanie opracowanego planu. To logiczne grupowanie działań i zasobów.

Przewodzenie możemy zdefiniować jako zespół procesów wykorzystywanych w celu skłonienia ludzi do współpracy na rzecz interesów organizacji. Współpraca członków organizacji w jej interesie.

Kontrolowanie to obserwowanie i ocena działań. Jest to końcowy etap procesu zarządzania. Kontrolowanie polega na obserwowaniu organizacji, jej postępów i analizowaniu osiąganych wyników pod kątem osiągnięcia wyznaczonych celów. Kontrolowanie pozwala zapewnić sprawność niezbędna do skutecznego zarządzania. To obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Teorie motywacji
15 stron(-y)
Teorie motywacji - opracowanie
19 stron(-y)
Polityka monetarna - referat (⭐bibliografia)
20 stron(-y)
Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji
31 stron(-y)
Test z podstaw zarządzania - 44 pytania testowe
4 stron(-y)
Test z zarządzania strategicznego
5 stron(-y)
Zarządzanie procesowe - referat (⭐bibliografia ⭐przypisy)
11 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Definicja zarządzania wg Taylora

Definicja zarządzania wg Taylora
Ocena: 9.2 / 10
Liczba głosów: 82 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii