Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Mikroekonomia

Kapitały własne i kapitały obce w agroturystyce - Kapitały własne i kapitały obce. Głównym źródłem finansowania gospodarstw agroturystycznych jest kapitał własny...)


Kalkulacja kosztów - To ogół czynności zmierzających do ustalenia kwoty kosztów przypadających na jednostkę kalkulacji, czyli do ustalenia...)

Własności krzywej obojętności - Są to m.in.: - negatywne nachylenie każdej KO – oznacza,...)

Użyteczność konsumenta - Użytecznością nazywa się satysfakcję, którą konsument uzyskuje ze spożycia dóbr lub/i usług. Jest to subiektywna...)

Budżet i linia budżetowa - Budżet konsumenta stanowi suma pieniędzy, którą chce i może on wydać na zakup dóbr materialnych...)


Cechy preferencji konsumenta - Preferencje konsumenta odbijają jego pragnienia, a także oceny ważności i przydatności poszczególnych dóbr. Preferencje określają...)

Czynniki kształtujące podaż dobra - To m.in.: - Cena towaru - Ceny innych...)

Co wpływa na popyt na dane dobro - Zapotrzebowanie na konkretne dobro (produkt, usługe) zależy od czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. ...)

Cena równowagi rynkowej - O cenie równowagi rynkowej mówimy, gdy ilość dobra, którą kupujący chcą kupić po danej cenie...)


Wielkość i zmiana podaży - Podaż jest to ilość dobra, które producenci chcą dostarczyć na rynek i sprzedać w danym...)

Wielkość i zmiana popytu - Popyt jest to ilość dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym okresie po...)

Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku - Rynek pojmowany jako ogół transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają możemy podzielić wg...)

Rzadkość ekonomiczna - Jest to pojęcie dotyczące skończonej ilości zasobów ludzkich i rzeczowych, które za pomocą najlepszej osiągalnej...)

Rola rynku w gospodarce rynkowej - Rynek to instytucja lub mechanizm umożliwiający kontakt osobom posiadającym dobra i usługi (producentów) z chętnymi...)

Inflacja popytowa - (z ang. demand-pull inflation)  - inflacja taka jest spowodowana gwałtownym wzrostem popytu w gospodarce....)

Inflacja kosztowa - (ang. tost-push, sellers' inflation) - jest spowodowana wzrostem kosztów produkcji, np. dużą podwyżką wynagrodzeń, wzrostem...)

Agregaty podaży pieniądza - M0 M1 M2 M3 - Wyróżnić możemy cztery agregaty podaży pieniądza: M0 - baza monetarna...)

Rodzaje popytu na pieniądz - Wyróżnić możemy trzy rodzaje popytu na pieniądz: 1) Popyt tranzakcyjny...)

Popyt podaż i utarg w warunkach monopolu - W doskonałej konkurencji krzywa utargu krańcowego MR pokrywała się z krzywą AR i była równa...)

Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego - Obejmuje pieniężne oraz niepieniężne (m.in. wartości artykułów otrzymanych nieodpłatnie oraz wartości spożycia naturalnego) bieżące dochody...)

Strona 1 z 16
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>