MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Mikroekonomia

Własności krzywej obojętności - Są to m.in.: - negatywne nachylenie każdej KO – oznacza,...)Użyteczność konsumenta - Użytecznością nazywa się satysfakcję, którą konsument uzyskuje ze spożycia dóbr lub/i usług. Jest to subiektywna...)

Budżet i linia budżetowa - Budżet konsumenta stanowi suma pieniędzy, którą chce i może on wydać na zakup dóbr materialnych...)

Cechy preferencji konsumenta - Preferencje konsumenta odbijają jego pragnienia, a także oceny ważności i przydatności poszczególnych dóbr. Preferencje określają...)

Czynniki kształtujące podaż dobra - To m.in.: - Cena towaru - Ceny innych...)Co wpływa na popyt na dane dobro - Zapotrzebowanie na konkretne dobro (produkt, usługe) zależy od czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. ...)

Cena równowagi rynkowej - O cenie równowagi rynkowej mówimy, gdy ilość dobra, którą kupujący chcą kupić po danej cenie...)

Wielkość i zmiana podaży - Podaż jest to ilość dobra, które producenci chcą dostarczyć na rynek i sprzedać w danym...)

Wielkość i zmiana popytu - Popyt jest to ilość dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym okresie po...)Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku - Rynek pojmowany jako ogół transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają możemy podzielić wg...)

Rzadkość ekonomiczna - Jest to pojęcie dotyczące skończonej ilości zasobów ludzkich i rzeczowych, które za pomocą najlepszej osiągalnej...)

Rola rynku w gospodarce rynkowej - Rynek to instytucja lub mechanizm umożliwiający kontakt osobom posiadającym dobra i usługi (producentów) z chętnymi...)

Inflacja popytowa - (z ang. demand-pull inflation)  - inflacja taka jest spowodowana gwałtownym wzrostem popytu w gospodarce....)

Inflacja kosztowa - (ang. tost-push, sellers' inflation) - jest spowodowana wzrostem kosztów produkcji, np. dużą podwyżką wynagrodzeń, wzrostem...)

Agregaty podaży pieniądza - M0 M1 M2 M3 - Wyróżnić możemy cztery agregaty podaży pieniądza: M0 - baza monetarna...)

Rodzaje popytu na pieniądz - Wyróżnić możemy trzy rodzaje popytu na pieniądz: 1) Popyt tranzakcyjny...)

Popyt podaż i utarg w warunkach monopolu - W doskonałej konkurencji krzywa utargu krańcowego MR pokrywała się z krzywą AR i była równa...)

Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego - Obejmuje pieniężne oraz niepieniężne (m.in. wartości artykułów otrzymanych nieodpłatnie oraz wartości spożycia naturalnego) bieżące dochody...)

Koszty utrzymania w budżecie domowym - Są sumą środków pieniężnych wydatkowanych przez osobę fizyczną lub gospodarstwo domowe skupiające członków rodziny, na...)

Budżet domowy - Jest to zestawienie wszystkich wpływów i wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego w okresach miesięcznych, kwartalnych lub...)

Strona 1 z 16
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>