Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto - ROS (return on sales) - (inaczej: marża zysku lub zwrot na sprzedaży) - Wskaźnik ten to relacja zysku netto do...)


Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto - Jest to relacja zysku przed opodatkowaniem do sprzedaży netto. WRSB...)

Wskaźnik rentowności kapitału własnego - ROE (return on equity) - Informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. Jest miarą efektywności...)

Wskaźnik rentowności aktywów - ROA (return on assets) - Określa stosunek wielkości zysku netto, wypracowanego przez jednostkę, do wartości zaangażowanego w firmie majątku. ...)

Wskaźniki finansowe - Wskaźniki finansowe (ang. financial ratios) jest to grupa mierników, będących podstawowym narzędziem analizy wskaźnikowej najważniejszych...)


Analiza finansowa - To rodzaj analizy ekonomicznej, zajmującej się wnikliwą oceną całokształtu działalności gospodarczej, łącznie z jej efektem...)

Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju - Jest jedną z form turystyki, oferującą pobyt u rodzin wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne. ...)

Cechy dobrego menedżera - Do tych cech możemy zaliczyć m.in.: - wysokie kwalifikacje zawodowe...)

Zarządzanie w podmiotach gospodarczych - Przez organizację pracy osiąga się wyznaczone cele w sposób optymalnie  efektywny. Wytyczną do osiągnięcia...)


Działalność agroturystyczna - W celu ułatwienia rolnikom nowo rozpoczynającym świadczenie usług turystycznych oraz świadczącym te usługi dodatkowo w...)

Rejestr przedsiębiorców - Prowadzony jest przez sądy rejonowe, zwane rejestrowymi. Podstawą działania tego rejestru jest ustawa z 20...)

Działalność gospodarcza - To zarobkowa działalność wydobywcza, wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły....)

Przedsiębiorca - Jest nim podmiot, który zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. ...)

Cechy działalności gospodarczej - To m.in. : - charakter zarobkowy (podejmowana w celu osiągnięcia...)

Podział ekonomii - Ekonomię dzielimy na mikroekonomię i makroekonomię. 1. Mikroekonomia zajmuje się...)

Marketing handlu oraz marketing usług - Marketing handlu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą...)

Współczesne kryzysy walutowe - N azywane są kryzysami 'nowego typu'. Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia pojawiła się groźba...)

Pochodne instrumenty finansowe - To: - transakcje, których wykonanie może następować w inny sposób...)

Marża kursu terminowego (spread) - Jest to różnica między kursem terminowym i natychmiastowym. Obowiązuje zasada,...)

Spółka Specjalnego Przeznaczenia (SPV - Special Purpose Vehicle) - Inaczej spółka sieroca to spółka powstała wyłącznie w celu zakupu należności i emisji papierów dłużnych...)

Strona 9 z 188
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -