| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Znaczenie marki - Marka wyróżnia produkty i usługi na rynku, identyfikując sprzedawcę lub producenta, objęta jest ochrona prawną... (Zobacz pełen opis)


Znaczenie cyklu życia produktu - Analiza cyklu życia produktu jest jedną z zasadniczych metod pozwalających właściwie kształtować marketingową strategię produktu.... (Zobacz pełen opis)

Japoński styl podejmowania decyzji - Opiera się na silnej orientacji na grupę, która polega na tym, że tożsamość jednostki w... (Zobacz pełen opis)

Przetargowy styl podejmowania decyzji - Występuje, gdy dokonanie wyboru, wariantu decyzyjnego w organizacji ma miejsce w warunkach konfliktu interesów uczestników... (Zobacz pełen opis)

Analityczny styl podejmowania decyzji - Występuje, gdy w organizacji wybór wariantu decyzyjnego może być dokonany przez zastosowanie sformalizowanych i obiektywnych... (Zobacz pełen opis)


Decyzja - o wszelki świadomy efekt dokonanego przez decydenta wyboru jednego z rozpoznawalnych i uznanych za... (Zobacz pełen opis)

Podejście humanistyczne (psychodynamiczne) w motywacji - Zakłada, że na zachowania człowieka wpływają wewnętrzne wyznaczniki, a w szczególności potrzeby i emocje. Podkreśla... (Zobacz pełen opis)

Podejście behawioralne w motywacji - Określa zachowania człowieka jako reakcje na działające na niego bodźce pochodzące z otoczenia. Bodźce zewnętrzne... (Zobacz pełen opis)

Podejście poznawcze w motywacji - Uzależnia zachowanie człowieka od zakresu i struktury posiadanych przez niego informacji o rzeczywistości, tworzących sieć... (Zobacz pełen opis)


Satysfaktory - To aspekty pracy, które powodują niezadowolenie, gdy są nieobecne, bądź też zapobiegają niezadowoleniu, gdy są.... (Zobacz pełen opis)

Potrzeby człowieka wg A. Maslowa - Potrzeby człowieka wg Maslowa to hierarchiczny system 5 podstawowych potrzeb w postaci piramidy. Są nimi... (Zobacz pełen opis)

Piramida uzdolnień Fayola - Określa, jakie kwalifikacje powinien mieć menedżer na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej, w organizacjach różnej wielkości,... (Zobacz pełen opis)

Formuła 7S - To zaproponowany przez R. Pascale'a i A. Athosa sposób analizy systemów zarządzania, oparty na wyróżnieniu... (Zobacz pełen opis)

Synergia - To sposób w jaki różne dziedziny działalności organizacji uzupełniają się lub wspomagają. Współpracujące elementy produkują... (Zobacz pełen opis)

Targi i wystawy w marketingu - Targi i wystawy to formy promocji o wieloletniej tradycji. W tym typie wspierania sprzedaży istotna... (Zobacz pełen opis)

Telemarketing - Jest jedną z technik marketingu, w której podstawowym nośnikiem komunikacji jest telefon, a podstawowym instrumentem... (Zobacz pełen opis)

Direct mail - Jest najbardziej popularną formą marketingu bezpośredniego polegającą na dystrybucji materiału reklamowego (ulotek) za pomocą poczty... (Zobacz pełen opis)

Marketing bezpośredni - Obejmuje on takie formy promocji, w których kontakt między nadawcą a odbiorcą przekazu promocyjnego ma... (Zobacz pełen opis)

Reklama outdoor - Outdoor tzn. reklama zewnętrzna dzieli się na reklamę ruchową i nieruchową. Reklama nieruchowa obejmuje tablice,... (Zobacz pełen opis)

Reklama w marketingu - Reklama jest uważana za najbardziej popularną formę promocji, jedno z głównych narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa... (Zobacz pełen opis)

Strategia pull i push - W swej działalności promocyjnej firma może uznać za głównych adresatów przedsiębiorstwa handlowe, będące pośrednimi ogniwami... (Zobacz pełen opis)

Odbiorcy działań promocyjnych - Podjęcie skutecznych decyzji promocyjnych jest w dużym stopniu uzależnione od właściwego określenia adresatów promocji, czyli... (Zobacz pełen opis)

Promotion mix vw marketingu - Promocja jako integralna część marketingu-mix sama również tworzy kompozycję określaną jako promotion-mix, w której dominujące... (Zobacz pełen opis)

Promocja jako element strategii marketingowe - Promocja jest integralnym elementem strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Obejmuje ona zestaw środków, za pomocą których przedsiębiorstwo... (Zobacz pełen opis)

Założenia krótkookresowego modelu równowagi Keynesa - To: 1) W gospodarce występują dwa podmioty gospodarowania: gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa 2) W gospodarce mamy do... (Zobacz pełen opis)

Produkt Narodowy Brutto - wzór - PNB jest pieniężną wartością bieżącej produkcji rynkowej wszystkich dóbr finalnych i usług wytworzonych podczas określonego... (Zobacz pełen opis)

Wzrost gospodarczy - Jest podstawą wzrostu poziomu życia, wzrostu inwestycji i lepszego rozwoju sfery budżetowej. Wzrost gospodarczy jest... (Zobacz pełen opis)

Podstawowe założenia teorii Keynesa - To: 1) W analizie ekonomicznej Keynes preferował podejście makroekonomiczne zamiast skupiania uwagi na elementarnych podmiotach gospodarowania. 2)... (Zobacz pełen opis)

Inflacja popytowa - (z ang. demand-pull inflation) - inflacja taka jest spowodowana gwałtownym wzrostem popytu w gospodarce.... (Zobacz pełen opis)

Inflacja kosztowa - (ang. tost-push, sellers' inflation) - jest spowodowana wzrostem kosztów produkcji, np. dużą podwyżką wynagrodzeń, wzrostem... (Zobacz pełen opis)

Agregaty podaży pieniądza - M0 M1 M2 M3 - Wyróżnić możemy cztery agregaty podaży pieniądza: M0 - baza monetarna to monety i banknoty w... (Zobacz pełen opis)

Rodzaje popytu na pieniądz - Wyróżnić możemy trzy rodzaje popytu na pieniądz: 1) Popyt tranzakcyjny – jest dążeniem do posiadania sald... (Zobacz pełen opis)

Popyt podaż i utarg w warunkach monopolu - W doskonałej konkurencji krzywa utargu krańcowego MR pokrywała się z krzywą AR i była równa... (Zobacz pełen opis)

Amplifying - (z ang. wzmacniający) jest to proces polegający na szerzeniu pozytywnych opinii na temat danego produktu... (Zobacz pełen opis)

Definicja strategii - Jest to pewien plan działania organizacji powiązany z jej aktualną i przyszłą pozycją w otoczeniu.... (Zobacz pełen opis)

Strategiczne jednostki organizacyjna - Są to wyodrębnione części organizacji, które mają zidentyfikowanych konkurentów, działają na zewnętrznych rynkach i mają... (Zobacz pełen opis)

Strategiczna orientacja logistyki - Może znaleźć wyraz w długofalowym kreowaniu i kształtowaniu struktur sieci logistycznych i realizowania w tej... (Zobacz pełen opis)

Strategie logistyczne - Ogólnie ujmując są one osadzone i mieszczą się w obszarze działania trzech podstawowych komponentów, tj.... (Zobacz pełen opis)

Dualna koncepcja marketingu - Rozróżnia marketing jako: 1. koncepcję zarządzania: a) konsument (indywidualizacja preferencji klienta) b) konkurent (zmiany w strukturze i... (Zobacz pełen opis)

Rachunek dochodu narodowego - Dla analizy makroekonomicznej ważne znaczenie ma produkt narodowy brutto (GNP – Gross National Product) danego... (Zobacz pełen opis)

Strona 9 z 91
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa