MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Badanie cen - Obejmuje głównie badania elastyczności popytu, podstaw kształtowania cen, struktury cen w linii produktu, sposobów różnicowania...)Badanie rynku - (z ang. Market Research) jest to proces gromadzenia informacji o określonych zjawiskach, czynnikach, zachowaniach i...)

Badanie statystyczne - To ogół prac mających na celu: - Poznanie struktury badanej...)

Bancassurance - Wśród instytucji finansowych łączących swój kapitał z kapitałem towarzystw ubezpieczeniowych na szczególną uwagę zasługują banki....)

Bank Centralny - To wyjściowa instytucja w systemie finansowym, rola jego jest specyficzna. Obszary działania banku są inne...)Bank centralny na rynku pieniężnym - Najczęściej bank centralny oferuje bankom komercyjnym papiery wartościowe w ramach operacji otwartego rynku typu outright...)

Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego - Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę...)

Bank hipoteczny - Banki hipoteczne są instytucjami wyspecjalizowanymi w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz refinansowaniu tej działalności na rynku...)

Bank i jego zadania - Bank to instytucja pożyczająca obce pieniądz, aby je później wypożyczyć z zyskiem. ...)Bank jako przedsiębiorstwo - Bank jest instytucją finansową działającą na zasadach komercyjnych, której przedmiotem są operacje depozytowo - kredytowe....)

Bank światowy - Podczas konferencji w Bretton Woods powołano do życia nie tylko Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale i...)

Banki centralne - Jako banki emisyjne, będące w każdym kraju podstawą systemu bankowego, są jednostkami bankowymi albo podporządkowanymi...)

Banki komercyjne - (kredytowe, depozytowe) zajmują się przede wszystkim przyjmowaniem depozytów i kredytowaniem wkładów w postaci udzielania kredytów...)

Banki rozwojowe - (inwestycyjne) gromadzą środki o charakterze długoterminowym, emitują długoterminowe papiery wartościowe, a także przyjmują lokaty długoterminowe....)

Banki specjalne - Finansują wykonywanie specjalnych zadań, wymagających szczególnego rodzaju fachowej obsługi bankowej. ...)

Banki uniwersalne - Oferują wiele różnorodnych usług świadczonych przez współczesną bankowość. Udzielają...)

Bankowe operacje pośredniczące - Banki wykonują je na zlecenie, na rachunek i ryzyko klientów. Należą do nich przede wszystkim...)

Bankowość elektroczniczna - Od strony czysto praktycznej pod pojęciem bankowości elektronicznej rozumie się funkcjonowanie takich systemów jak: ...)

Bankowość internetowa - Jest nowoczesną formą świadczenia usług przez banki, polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku...)

Bankructwo - Pojęcie to oznacza sytuację finansową osoby fizycznej lub też jednostki gospodarującej, polegającą na braku możliwości...)

Strona 9 z 183
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -