Top strony
Wyszukiwarka serwisu
plan marketingowy | analiza portfelowa | monopol | model AIDA | transport | przywództwo | Just in time | mierniki gospodarcze | płace | marketing w handlu | próg rentowności | zarządzanie ryzykiem |

Czym jest motywacja pracowników

Literatura wskazuje na motywację rozumianą jako ogół motywów, które wpływają na decyzję człowieka: o zachowaniu, podjęciu zachowania, jego podtrzymaniu lub kierunku. Efekty pracy zależą od możliwości, zdolności i umiejętności ludzi wspartych odpowiednią motywacją, wolą i chęcią działania. Efektywność pracy to wynik iloczynu: Wiedzieć x Móc x Chcieć.

Definicja motywacjiZacznijmy od kilku bardziej znanych definicji motywacji, które możemy znaleźć w literaturze:

T. Pszczołowski (1978 r.):
Motywacja - wpływanie na zachowanie się podmiotu działania za pośrednictwem bodźców, które przekształcone zostaną w motywy.

F. Michoń (1981 r.):
Motywacja - zespół sił i czynników pobudzających i podtrzymujących człowieka w zachowaniach zmierzających do osiągnięcia określonych celów. Wspomniane siły to potrzeby, popędy, instynkty, aspiracje, a także stany napięć - zwane mechanizmami organizmu ludzkiego.

H. Koontz, C. O'Donnell, H. Weihrich (1984 r.):
Motywacja - jest czynnikiem, który wywołuje następujący łańcuch reakcji: jego początkiem są odczuwane potrzeby, powodujące określone żądania lub kształtujące cele, te zaś prowadzą do wzrostu napięć psychicznych (związanych z niespełnionymi pragnieniami), a w konsekwencji do podjęcia działań skierowanych na osiągnięcie założonych celów.

S. Borkowska (1985 r.):
Motywowanie - to proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy po-stępowania ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań (celów działania) dla osiągnięcia celu motywującego (dotyczy to tzw. motywacji pracowniczej).

International Dictionary of Management (1990 r.):
Motywować – to znaczy pobudzać człowieka do działania. Proces motywacji obejmuje:
a) identyfikację niespełnionych potrzeb
b) określenie celów, które odpowiadają potrzebom
c) spowodowanie działania, które jest konieczne do spełnienia ustalonych potrzeb

Z. Jacukowicz (1999 r.):
Motywacja do pracy – tworzenie zachęt dla pracowników do coraz wydajniejszej i bardziej efektywnej pracy oraz do współdziałania z kierownictwem firmy, poznawanie jej celów i dążenie do ich osiągania.

Motywacja jest siłą motoryczną ludzkich zachowań i działań, jest niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy. Najważniejszym elementem jest człowiek, który chce działać w określony sposób, pragnie się tego nauczyć i szuka możliwości działania.

W literaturze wyróżnia się dwa rodzaje motywacji: zewnętrzną i wewnętrzną. Odróżnienie to wiąże się z rodzajem wartości, do jakich człowiek dąży. Jeżeli są to wartości instrumentalne, a więc stanowią środek do osiągnięcia wartości ostatecznych (celów), to motywacja do ich osiągnięcia nazywana jest zewnętrzną. Natomiast motywacja wewnętrzna skłania do osiągnięcia wartości ostatecznych (autotelicznych).

Inaczej motywację zdefiniować można jako oddziaływanie przez rozmaite formy i środki na pracowników w taki sposób, aby ich zachowania były zgodne z wolą kierującego i zmierzały do realizowania postawionych przed nimi zadań.

Motywacja do zaangażowania się w realizację zadania jest tym większa, im lepiej jest ono zdefiniowane. W zarządzaniu nie można oczekiwać domyślności pracowników - preferuje się raczej bezpośrednią komunikację. Zadania powinny być jasno określone. Ponadto pracownik musi wysoko oceniać swoją szansę na sprostanie zadaniu, a ta z kolei zależy od optymalnych warunków realizacji zadań, które powinno się pracownikom zapewniać. System motywowania powinien być tak zaprojektowany, aby wynagradzał efekty zaangażowania pracowników. W teorii motywacji tę cechę nazywa się instrumentalnością.

Motywacja i motywowanieMotywacja to zachowanie się człowieka poprzedzone wyborem, a ponieważ poddaje się ona kształtowaniu, proces oddziaływania na motywację nazywa się motywowaniem.

W odróżnieniu od motywacji, która ma wymiar atrybutowy (przedstawia stan), motywowanie ma wymiar czynnościowy (funkcjonalny). Motywowanie to proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich osobistych systemów wartości i oczekiwań dla osiągnięcia celów motywacyjnych.

Motywowanie jako proces, posiada dwustronny charakter. Zachodzi między kierującym a podwładnymi, gdzie interakcje są wzajemne. Motywowani mogą na zasadzie sprzężenia zwrotnego wpływać na decyzje motywującego.

Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwieW procesie motywacji podwładni zachowują się zgodnie z wolą kierującego, jeśli ten w trakcie pracy tworzy warunki i możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań. Kierujący ludźmi musi znać czynniki, które skłaniają ich do określonego działania. Powinien znać cele i oczekiwania pracowników, ich nabyte doświadczenie w poprzednich sytuacjach motywacyjnych, dysponować najszerszym zakresem środków motywacyjnych (narzędzia motywowania) oraz znać warunki ich skutecznego stosowania.

Zadaniem motywacji jest stymulowanie i organizowanie ludzkiego działania, skierowanego na osiągnięcie określonego celu. W przedsiębiorstwie cel ten jest wyznaczany przez kadrę menedżerską, a zatem do kierownictwa należy pobudzanie i utrwalanie motywacji, w tym budowanie odpowiednich systemów motywacyjnych, dostosowanych do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

Sukces przedsiębiorstwa zależy dzisiaj w sposób zasadniczy od stylu kierowania ludźmi. Obok wysokiej jakości oferowanych produktów i wprowadzanych innowacji najważniejszym czynnikiem sukcesów są ludzie, ich wiedza i kwalifikacje, chęć wzajemnego współdziałania i wprowadzania zmian umożliwiających jego adaptację do zmieniającego się otoczenia. Nie chodzi tutaj oczywiście o ludzi jako bierny zasób lecz o układ stosunków społecznych opartych na kulturze, zdolny do tworzenia wartości i osiągania efektu synergii.

Aby sprostać wymaganiom rynku i zmierzyć się z nowymi problemami przedsiębiorstwu potrzebny jest przede wszystkim wysiłek intelektualny ludzi, ich energia, inteligencja i pomysłowość w rozwiązywaniu tych problemów i wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom rynku. Potrzebne jest ich autentyczne intelektualne zaangażowanie, które oznacza stan związania się jednostki poprzez jej działania z przekonaniami, które utrwalają te działania. Na takie zaangażowanie mają wpływ  m.in. silne pragnienie by pozostać członkiem określonej organizacji, silna wiara i akceptacja wartości i celów organizacji, gotowość do podjęcia znacznego wysiłku na rzecz organizacji.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
System motywacyjny w przedsiębiorstwie
7 stron(-y)
System nagród i kar w motywacji pracowników (⭐przypisy)
12 stron(-y)
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia (⭐bibliografia)
5 stron(-y)
Motywacja jako funkcja zarządzania (⭐bibliografia)
10 stron(-y)
Motywacja jako element zarządzania zasobami ludzkimi
10 stron(-y)
Doskonalenie kadr - referat (⭐bibliografia)
8 stron(-y)
Motywacja do pracy - referat (⭐bibliografia)
6 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Czym jest motywacja pracowników

Czym jest motywacja pracowników
Ocena: 8.7 / 10
Liczba głosów: 183 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować