MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Marketing

Złote zasady sukcesu w marketingu - To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) ...)4C - To: Consumer Value - wartość konsumencka Cost -...)

4P - To: Product - produkt Price - cena ...)

4P - Narzędzia marketingowe - Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach...)

5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany...)7P - marketing mix w usługach - Elementami tej koncepcji są: 1. Produkt 2....)

Adaptacja produktu - Adaptacja może dotyczyć różnych elementów produktu: - opakowania, np. w...)

Adresaci planu marketingowego - To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie...)

Agencja nazewnicza (nazewniczo-brandingowa) - To firma specjalizująca się w dobieraniu (potocznie: 'wymyślaniu'), opiniowaniu i badaniu nazw marketingowych (często również...)AIDA - Skrót angielskich słów; attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie), i action (działanie). Skrót ten oznacza...)

AIDA - Attention Interest Desire Action - Model AIDA, (jest to skrót pierwszych liter angielskich słów Attention-Interest-Desire-Action) w języku polskim oznacza: ...)

Akronim nazewniczy - Inaczej 'zlepkowiec' to nazwa marketingowa utworzona ('zlepiona') z początkowych liter, głosek lub sylab wziętych ze...)

Akwizycja - Uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze...)

Amplifying - (z ang. wzmacniający) jest to proces polegający na szerzeniu pozytywnych opinii na temat danego produktu...)

Anagram w nazewnictwie marketingowym - To rodzaj tzw. gry słów polegający na takim przestawieniu liter lub sylab jakiegoś wyrazu bądź...)

Analiza BCG - Boston Consulting Group - Wychodzi z założenia, że jednym z głównych celów strategii jest umożliwienie przedsiębiorstwu optymalnej alokacji zasobów,...)

Analiza image - Główna częścią analizy docelowego audytorium jest oszacowanie aktualnego wizerunku przedsiębiorstwa jego produktów i konkurencji. ...)

Analiza PEST - To analiza czynników zewnętrznych makroekonomii: P - czynniki prawne ...)

Analiza portfolio - Analiza ta ustala zbiór wszystkich produktów oferowanych przez firmę i koncentruje się na takich czynnościach...)

Analiza segmentowa - Ma na celu wyczerpujące przedstawienie różnych możliwości, sposobów podziału rynku na względnie jednorodne grupy nabywców,...)

Strona 1 z 39
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>