| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego - Obejmuje pieniężne oraz niepieniężne (m.in. wartości artykułów otrzymanych nieodpłatnie oraz wartości spożycia naturalnego) bieżące dochody... (Zobacz pełen opis)


Koszty utrzymania w budżecie domowym - Są sumą środków pieniężnych wydatkowanych przez osobę fizyczną lub gospodarstwo domowe skupiające członków rodziny, na... (Zobacz pełen opis)

Budżet domowy - Jest to zestawienie wszystkich wpływów i wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego w okresach miesięcznych, kwartalnych lub... (Zobacz pełen opis)

Wady umowy franchisingu dla biorcy licencji - Możemy wyróżnić m.in. następujące wady umowy franchisingowej (franczyzy) dla biorcy licencji: - konieczność dostosowania się do... (Zobacz pełen opis)

Zalety umowy franchisingu dla biorcy licencji - Możemy wyróżnić m.in. następujące zalety umowy franchisingowej (franczyzy) dla biorcy licencji: - szansa rozwoju własnego przedsiębiorstwa... (Zobacz pełen opis)


Wady franchisingu dla dawcy licencji - Możemy wyróżnić m.in. następujące wady umowy franchisingu (franczyzy) dla dawcy licencji: - ograniczona wpływ na zachowania... (Zobacz pełen opis)

Zalety franchisingu dla dawcy licencji - Możemy wyróżnić m.in. następujące zalety umowy franchisingu (franczyzy) dla dawcy licencji: - ekspansja rynkowa na koszt... (Zobacz pełen opis)

Przedsiębiorstwo rodzinne - własność i zarządzanie - Charakterystyka: - W wielu krajach zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się dominuje połączenie struktury własności i... (Zobacz pełen opis)

Firmy rodzinne i tendencje ich strategii - Są one następujące: - Cele strategiczne i wizja rozwoju family business splecione z celami rodzi -... (Zobacz pełen opis)


Interwencjonizm państwowy - To polityka czynnego oddziaływania państwa kapitalistycznego na gospodarkę narodową. Współcześnie znaczna część istotnych problemów gospodarczych... (Zobacz pełen opis)

Cykle Kitchina - Kitchin oparł się na analizie wybranych wskaźników z okresu 1890–1922 dla Wielkiej Brytanii i USA.... (Zobacz pełen opis)

Cykle Juglara - Francuski lekarz, który porzucił medycynę dla ekonomii przyczyny cyklicznego falowania gospodarczego upatrywał w zjawiskach pieniężno-kredytowych.... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie dobrowolne - Jeśli określona liczba osób posiadających zdolność wykonywania pracy nie chce podjąć jej z powodu nieodpowiadających... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie przymusowe - W sytuacji rynkowej, gdy określona liczba osób poszukuje pracy, chce pracować przy jakiejkolwiek cenie siły... (Zobacz pełen opis)

Cena równowagi - Jest to punkt przecięcia się krzywej popytu i podaży wyznacza, gdzie wyznaczana jest cena, przy... (Zobacz pełen opis)

Funkcja informacyjna cen - Polega na tym, że są one parametrem docierającym do wszystkich podmiotów gospodarczych, zrozumiałym dla nich,... (Zobacz pełen opis)

Czynniki wpływające na wielkość popytu - Co wpływa na wielkość popytu na określone dobro (czynniki): - poziom ceny danego dobra - im... (Zobacz pełen opis)

Rodzaje rynków - Rynki podzielić możemy na podstawie kilku kryteriów: a) ze względu na zasięg geograficzny: - rynek lokalny - rynek... (Zobacz pełen opis)

Wolny rynek - To taki rynek, nad którym władze gospodarcze nie sprawują bezpośredniej kontroli. Sprzedawcy i kupujący mają... (Zobacz pełen opis)

Cechy gospodarki rynkowej - Aby scharakteryzować gospodarkę rynkową możemy wyróżnić jej cechy charakterystyczne, do których należą m.in.: - właścicielem większości... (Zobacz pełen opis)

Sprzedaż bezpośrednia poprzez agentów - Agent jest pośrednikiem nie mającym prawa własności do towarów. On jedynie zawiera umowy w imieniu... (Zobacz pełen opis)

Dystrybutor - Jest to najczęściej występujący rodzaj pośrednika w polskim eksporcie. Działa on we własnym imieniu... (Zobacz pełen opis)

Strategia skimmingu - Polega ona na ustanowieniu wysokiej ceny w nadziei, że produkt kupią nabywcy najmniej wrażliwi cenowo.... (Zobacz pełen opis)

Procedura ustalania cen - etapy - Procedura ta obejmuje następujące etapy: 1. Określenia celów strategii cenowej 2. Oszacowanie popytu 3. Oszacowanie kosztów 4. Analiza cen... (Zobacz pełen opis)

Cena jako element strategii marketingowej przedsiębiorstwa - Cena obok produktu stanowi kluczowy element marketingowego oddziaływania na rynek. Dla odbiorcy jest istotnym kryterium... (Zobacz pełen opis)

Polityka podatkowa - Formułuje ona cele poboru poszczególnych podatków czyli zadania, które przy pomocy systemu podatkowego powinny być... (Zobacz pełen opis)

Grace period - okres prolongaty (GP) - Okres prolongaty (z ang. grace period) jest to okres (w ofertach banków wyrażony najczęściej w... (Zobacz pełen opis)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania - RRSO - Jest to stopa oprocentowania kredytu wyliczana na podstawie wzoru zamieszczonego w załączniku do Ustawy o... (Zobacz pełen opis)

Konflikt intrapersonalny (wewnętrzny) - Występuje tutaj sytuacja, w której osoba zmuszona jest dokonywać wyborów w obszarze celów, postaw i... (Zobacz pełen opis)

System Kanban - Od lat termin Kanban jest synonimem nowoczesnej, japońskiej organizacji produkcji. W istocie jednak Kanban to... (Zobacz pełen opis)

Magazyny wysokiego składowania - Magazyny te doskonale sprawdzają się w warunkach przemysłu maszynowego w zakładach montażowych, gdzie... (Zobacz pełen opis)

Magazyny zamknięte - Magazyny te posiadają pełną budowę: ściany, podłogę, drzwi i niekiedy okna. Stanowią najliczniejszą grupę magazynów.... (Zobacz pełen opis)

Magazyny specjalne - Magazyny takie przeznaczone są do składowania określonego rodzaju towaru. Zaliczamy do nich m.in.: zbiorniki stalowe... (Zobacz pełen opis)

Magazyny półotwarte - Magazyny takie posiadają dach, jedną, dwie lub trzy ściany. Mogą one stanowić konstrukcję stałą, mogą... (Zobacz pełen opis)

Magazyny otwarte - Stanowią najtańszy rodzaj magazynu. Służą do magazynowania produktów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Są to... (Zobacz pełen opis)

System magazynowania i obsługi zapasów - To skoordynowana w czasie i przestrzeni działalność, polegająca na gromadzeniu, przechowywaniu i obsłudze zapasów, prowadzona... (Zobacz pełen opis)

Logistyka w gospodarce magazynowej - Rozumiana jest jako narzędzie kompleksowego kształtowania przepływu materiałów i informacji w czasie i przestrzeni. Umożliwia elastyczne... (Zobacz pełen opis)

Sytuacyjny model kierowania Freda Fiedlera - Głównym założeniem modelu jest to, że kierownikom trudno jest zmieniać style kierowania i dlatego próby... (Zobacz pełen opis)

Sytuacyjne podejście do stylów kierowania - Zakłada, że nie ma uniwersalnie skutecznego stylu kierowania. Dlatego też, szukając rozwiązań należy ustalić, jaki... (Zobacz pełen opis)

Typy stylów kierowania wg Likerta - Likert zdefiniował też cztery podstawowe typy stylów kierowania: Typ 1 – eksploatatorsko - autorytarny: Kierownik stosujący... (Zobacz pełen opis)

Strona 10 z 91
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa