MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Alianse strategiczne addytywne - Obejmują cały łańcuch wartości. Łączą one firmy europejskie i nie mają na celu penetrowania nowych...)Alianse strategiczne o charakterze ścisłej integracji - Są najczęściej ograniczone do wspólnego prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i (lub) produkcji. Nie mają one na...)

Wymiana technologii - wymianę technologii składają się wszystkie czynności mające wpływ na rozwój technologiczny partnerów. Mogą to być...)

Wymiana handlowa - Obejmuje wymianę produktów lub usług. Na ten aspekt stosunków...)

Czynniki określające możliwości konkurowania - To m.in.: - Konkurencyjność kosztowa – wymaga umiejętności określenia kosztu...)Czynniki wpływające na atrakcyjność rynku - To m.in.: - Bariery wejścia na rynek - wielkość kapitału,...)

Macierz Profilu Działalności - Jest przykładem spojrzenia na portfel produktów z perspektywy konkurencja/produkt. Macierz ta ujmuje zależności między pozycją...)

Analiza organizacji w analizie portfelowej - Jest ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę silnych i słabych stron np.: strategicznych jednostek gospodarczych, produktów,...)

Wielowymiarowy model analizy portfelowej - Koncepcja modelu wielowymiarowego powstała na bazie wcześniejszych strategii konkurencyjnych definiowanych w sposób dwuwymiarowy. Konsekwencją tego,...)Zasada synergii - Oznacza, że współpraca i wzajemne oddziaływanie odrębnych działów w organizacji prowadzą do większej ich efektywności,...)

Zakupy rutynowe - Są związane z zakupami tych samych produktów, dokonywanymi w zwyczajowy sposób, najczęściej...)

Zakupy modyfikowane - Są związane z kolejną próbą zmiany produktu, dostawcy lub procedury zakupu, które okazały się nie...)

Nowe zakupy - Dotyczą produktów, które dana jednostka gospodarcza nabywa po raz pierwszy. Sytuacja ta wymaga szczególnej specyfikacji...)

Rodzaje zakupów - Z punktu widzenia istoty i stopnia złożoności można wyodrębnić trzy rodzaje decyzji o zakupie. Są...)

Fazy w procesie zakupu - Podejmowanie decyzji o zakupie dóbr zaopatrzeniowych odbywa się etapami: -...)

Marketing zakupów - (lub zaopatrzenia) zdefiniować można jako przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa produkcyjnego określający jego politykę...)

Idealna koncepcja marketingu mix - Siła oddziaływania marketingowego równa jest w przybliżeniu sile najsłabszego instrumentu z formuły 4P. Idealnym rozwiązaniem...)

Marketing mix w dziedzinie usług 7p - To: 1. Produkt – (Product) 2. Cena...)

Strategia marketingowa 4P wg McCarthyego - To 1. Produkt – (Product) – jakość, asortyment, marka, logo,...)

Metoda SWOT i TOWS - Pozwala na ustalenie pozycji strategicznej (sytuacyjnej) przedsiębiorstwa w jego sektorze gospodarczym i na jego rynku....)

Strona 10 z 183
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -