Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Cel reengineeringu - Reengineering to filozofia mająca na celu wprowadzenie usprawnień. Jej celem jest osiągniecie stopniowej poprawy wyników...)Holding jako alians strategiczny - Holding, grupa spółek, z których jedna (spółka dominująca) posiada udziały w innych spółkach (spółkach zależnych),...)

Alianse strategiczne komplementarne - Z reguły ograniczają się do wspólnej dystrybucji produktu już opracowanego przez któregoś z partnerów, chociaż...)

Alianse strategiczne addytywne - Obejmują cały łańcuch wartości. Łączą one firmy europejskie i nie mają na celu penetrowania nowych...)

Alianse strategiczne o charakterze ścisłej integracji - Są najczęściej ograniczone do wspólnego prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i (lub) produkcji. Nie mają one na...)Wymiana technologii - wymianę technologii składają się wszystkie czynności mające wpływ na rozwój technologiczny partnerów. Mogą to być...)

Wymiana handlowa - Obejmuje wymianę produktów lub usług. Na ten aspekt stosunków...)

Czynniki określające możliwości konkurowania - To m.in.: - Konkurencyjność kosztowa – wymaga umiejętności określenia kosztu...)

Czynniki wpływające na atrakcyjność rynku - To m.in.: - Bariery wejścia na rynek - wielkość kapitału,...)Macierz Profilu Działalności - Jest przykładem spojrzenia na portfel produktów z perspektywy konkurencja/produkt. Macierz ta ujmuje zależności między pozycją...)

Analiza organizacji w analizie portfelowej - Jest ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę silnych i słabych stron np.: strategicznych jednostek gospodarczych, produktów,...)

Wielowymiarowy model analizy portfelowej - Koncepcja modelu wielowymiarowego powstała na bazie wcześniejszych strategii konkurencyjnych definiowanych w sposób dwuwymiarowy. Konsekwencją tego,...)

Zasada synergii - Oznacza, że współpraca i wzajemne oddziaływanie odrębnych działów w organizacji prowadzą do większej ich efektywności,...)

Zakupy rutynowe - Są związane z zakupami tych samych produktów, dokonywanymi w zwyczajowy sposób, najczęściej...)

Zakupy modyfikowane - Są związane z kolejną próbą zmiany produktu, dostawcy lub procedury zakupu, które okazały się nie...)

Nowe zakupy - Dotyczą produktów, które dana jednostka gospodarcza nabywa po raz pierwszy. Sytuacja ta wymaga szczególnej specyfikacji...)

Rodzaje zakupów - Z punktu widzenia istoty i stopnia złożoności można wyodrębnić trzy rodzaje decyzji o zakupie. Są...)

Fazy w procesie zakupu - Podejmowanie decyzji o zakupie dóbr zaopatrzeniowych odbywa się etapami: -...)

Marketing zakupów - (lub zaopatrzenia) zdefiniować można jako przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa produkcyjnego określający jego politykę...)

Idealna koncepcja marketingu mix - Siła oddziaływania marketingowego równa jest w przybliżeniu sile najsłabszego instrumentu z formuły 4P. Idealnym rozwiązaniem...)

Strona 10 z 183
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -